Privacy statement

Privacy statement

Mei 2018

Solcon Internetdiensten B.V. (hierna aangeduid als: SOLCON) biedt veel verschillende diensten, waaronder:

 • vaste telefonie
 • mobiele telefonie
 • internetdiensten en TV

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om dit te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in welke producten en diensten u bij ons afneemt. In het gebruik dat u van onze producten en diensten maakt, ook als u niet al uw producten of diensten bij SOLCON afneemt. Wij koppelen de informatie die we van u hebben om uw vragen, meldingen (bijv. over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

We informeren u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die u gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. Als u meerdere diensten of producten bij ons afneemt dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Wij wijzen u graag op deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we uw gegevens.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop! Onze belofte:

 • Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet
 • Wij kijken niet naar de inhoud van uw communicatie. Wij monitoren geen gesprekken, kijken niet naar de inhoud van uw sms-berichten, e- mails of chats en houden niet bij welke websites u bezoekt
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden
 • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u eenvoudige mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen
 • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van de producten en diensten die SOLCON in Nederland op de markt brengt. Het statement geldt voor alle klanten van SOLCON

 

1. Verwerking van uw gegevens

2. Bellen bij Solcon

 • 2.1.1. Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

  Als u bij ons een abonnement afsluit voor een vaste of een mobiele telefoonaansluiting, zich aanmeldt als klant of meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u zoals uw naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en in enkele gevallen uw geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, abonnementsvorm en telefoonnummer.

  Als u contact met ons opneemt bijvoorbeeld als u telefonisch, via een SOLCON website of via social media een vraag stelt, dan leggen wij de vraag vast. Deze vastlegging is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

  Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘contactgegevens’.

 • 2.2.1 Dienstverlening

  SOLCON verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

 • 2.2.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  SOLCON is op grond van de wet verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

 • 2.2.5 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

  SOLCON verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uw gegevens worden door SOLCON verwerkt voor het doen van aanbiedingen, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit afzonderlijk aangeven. Voor meer informatie hierover zie 10.3 van dit Privacy statement. Alleen als u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt.

  SOLCON verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot uw persoon.

 • 2.2.7 Telefoongidsen en abonnee-informatiediensten

  SOLCON verwerkt uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) ten behoeve van het uitgeven van elektronische en papieren telefoongidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten. Alleen als u heeft aangegeven dat uw telefoonnummer vermeld mag worden in een telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij een abonnee-informatiedienst, dan worden uw gegevens voor dit doel verwerkt. SOLCON is in dat geval wettelijk verplicht uw gegevens door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten. Daarmee zijn deze gegevens dus ‘openbaar’.

  U kunt kiezen voor een nummer met ‘beperkte bekendheid’, in het spraakgebruik ook wel ‘geheim nummer’ genoemd. Die beperking houdt in dat het telefoonnummer niet in een telefoongids komt te staan én niet is op te vragen bij een abonnee-informatiedienst. Als u een nummer met ‘beperkte bekendheid’ heeft dan betekent dat niet dat uw gegevens niet gebruikt kunnen worden voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten. Als u niet wilt dat uw gegevens voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten worden gebruikt dan moet u dit apart aangeven. Onder H11, ‘Contact’ kunt u lezen welke keuzes u hierin heeft en hoe u deze bekend kunt maken.

  U kunt uw vermelding later nog wijzigen. Meer informatie over waar u verzoeken tot vermelding, wijziging of verwijdering kunt doen, vindt u onder H11 ‘Contact’.

 • 2.2.9 Notaspecificatie

  Bij de specificatie van nota’s kan het telefoonnummer van de opgeroepen aansluiting op de nota van de oproepende aansluiting worden weergegeven, tenzij met de contractant van de opgeroepen aansluiting is overeengekomen dat zijn telefoonnummer zal worden afgeschermd op de nota van andere klanten. Dit afschermen houdt volgens wettelijke bepalingen in dat de laatste vier cijfers van het nummer onleesbaar worden gemaakt. Hoe u deze zogeheten B-nummerafscherming kunt aanvragen, vindt u onder H11 ‘contact’.

  SOLCON werkt samen met andere communicatieaanbieders om uw nummer ook op hun nota te laten afschermen, maar kan er helaas niet voor instaan dat uw afgeschermde nummer nooit verschijnt op de nota van die andere aanbieders.

 • 2.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  SOLCON bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

  Als u een abonnement bij SOLCON hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gespecificeerde factuur en uw belgegevens worden voor factureringsdoeleinden eveneens voor maximaal zeven jaar bewaard.

 • 2.1.2. Gebruik van de dienst

  Als u gebruikmaakt van onze telefoondiensten, verwerken we technische gegevens die verband houden met dit gebruik en die nodig zijn om telefoonverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze gegevens betreffen niet de inhoud van de communicatie zelf. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

  • de datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, uw eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie u belt, technische identificatiegegevens, het nummer van uw SIM kaart (IMSI) en het nummer van uw mobiele toestel (IMEI), het aantal signalen dat uw telefoon uitzendt;
  • Locatiegegevens die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u op elk moment gebruik kunt maken van onze telefoondiensten en die nodig zijn om uw belverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze locatiegegevens geven aan met welke zendmast uw mobiel of tablet in verbinding staat.

  Deze technische gegevens (met uitzondering van locatiegegevens) vind u terug op uw serviceweb. Al deze technische gegevens en de gegevens zoals die op uw serviceweb te zien zijn worden door ons aangeduid met de term ‘verbruiksgegevens’.

  Onze factuur bevat daarnaast een ongespecificeerd ‘voorblad’ waarop zijn aangegeven bijvoorbeeld het aantal gebelde minuten en het aantal sms-berichten dat u heeft verstuurd en het totaal verschuldigde bedrag. Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘gebruiksgegevens’.

   

 • 2.2.2 Planning, beheer, beveiliging van ons netwerk, spamfilter/virusscan

  SOLCON is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het telefoonverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. SOLCON verwerkt uw vaste en mobiele gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen SOLCON en zijn niet langer herleidbaar tot individuen. Het gaat ons hierbij niet om de inhoud van uw communicatie.

  SOLCON draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Om uw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het dataverkeer dat ons netwerk binnenkomt en verlaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft.

 • 2.2.4 Verbetering van dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten, trendanalyse

  SOLCON verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens om onze dienstverlening te verbeteren en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de diensten en producten die u bij ons afneemt, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Alleen als u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt.

  SOLCON voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Wij gebruiken daarvoor uw persoons- en gebruiksgegevens, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Alleen als u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt.

 • 2.2.6 Incasso, Verkoop van vorderingen

  In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

 • 2.2.8 Nummerweergave

  SOLCON geeft standaard uw nummer door aan de opgeroepen aansluiting. Wilt u niet dat uw telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen dan kunt uw nummerweergave permanent blokkeren. Hoe u dit kunt doen kunt u vinden onder H11 ‘Contact’.

  Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt uw telefoonnummer altijd meegezonden, ook als u Nummerweergave hebt laten blokkeren. SOLCON is hiertoe wettelijk verplicht.

 • 2.2.10 Telefonische overlast

  Als iemand u telefonisch lastigvalt dan kunt u dat bij ons melden. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt dan kan die ander dat bij ons melden. Indien de identiteit van de beller bij SOLCON bekend is, zal SOLCON die persoon laten weten dat u dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen. Mocht dat niet helpen, dan adviseert SOLCON u om hiervan aangifte te doen bij de Politie.

 • 2.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd

3. Internet (vast en mobiel) van SOLCON

 • 3.1.1 Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

  Als u bij ons een abonnement afsluit voor een internetaansluiting, zich aanmeldt als klant of meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u zoals uw naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en in enkele gevallen uw geboortedatum , welke dienst(en) u bij ons afneemt, abonnementsvorm en IP-adres.

  Als u contact met ons opneemt bijvoorbeeld als u telefonisch, via een SOLCON website of via social media een vraag stelt, dan leggen wij de vraag vast. Deze vastlegging is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

  Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘contactgegevens’.

 • 3.2.1 Dienstverlening

  SOLCON verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen moeten wij uw contactgegevens verwerken. Om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden is verwerking van URL-gegevens noodzakelijk. Om u een factuur te kunnen sturen moeten wij naast uw contactgegevens bepaalde gegevens over het gebruik van uw aansluiting verwerken, zoals het datavolume. Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen is verwerking van bepaalde gebruiksgegevens noodzakelijk, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume en de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen). Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

 • 3.2.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  SOLCON is op grond van de wet verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten, bijv. in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

 • 3.2.5 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

  SOLCON verwerkt uw contactgegevens en uw gebruiksgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van SOLCON, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt. SOLCON verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot uw persoon.

 • 3.2.7 Behandeling van klachten over strafbare of onrechtmatige informatie op internet (notice & take down)

  Als u wordt geconfronteerd met onrechtmatige of strafbare informatie op internet, dan kunt u dat bij ons melden. Als een ander een klacht heeft over onrechtmatig of strafbare informatie die u heeft verspreid, dan kan die ander dat ook bij ons melden. Alle klachten hierover behandelen wij volgens de procedure die is omschreven in de Gedragscode ‘notice-and-take-down’. Deze kunt u downloaden via www.rijksoverheid.nl. In de Gedragscode is beschreven welke procedure wij volgen als er een klacht wordt ingediend en welke maatregelen wij kunnen treffen. Maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie en het –onder voorwaarden- verstrekken aan derden van uw naam, adres en woonplaats.

 • 3.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

 • 3.1.2 Gebruik van de dienst

  Als u gebruik maakt van onze internetdiensten, verwerkt SOLCON technische gegevens die verband houden met dit gebruik en die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze gegevens betreffen niet de inhoud van de communicatie zelf. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

  • de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, MAC-adres, IMEI-nummer, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume, de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren;
  • gegevens over de door u bezochte websites (URL’s) die nodig zijn om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden. Al deze technische gegevens worden door ons aangeduid met de term ‘verbruiksgegevens’.

  Verbruiksgegevens vormen de basis voor de factuur die u van ons ontvangt. Op uw factuur ziet u een overzicht van hoeveel Mb’s u heeft verbruikt en het totaalbedrag dat u aan ons verschuldigd bent. Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘gebruiksgegevens’.

 • 3.2.2 Planning, beheer, beveiliging van ons netwerk, spamfilter/virusscan

  SOLCON is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het internetverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer zoals het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. SOLCON verwerkt uw gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen SOLCON en zijn niet langer herleidbaar tot individuen. Het gaat ons hierbij niet om de inhoud van uw communicatie.

  Uitsluitend indien u daarmee heeft ingestemd worden ook gegevens over door u bezochte websites (URL’s) hiervoor gebruikt.

  SOLCON draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Om uw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het internetverkeer dat ons netwerk binnenkomt en verlaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren, tenzij dit spam betreft.

 • 3.2.4 Verbetering van dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten, trendanalyse

  SOLCON verwerkt uw contactgegevens en gebruiksgegevens om onze dienstverlening te verbeteren, om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden en over hoe u optimaal gebruik kunt maken van de diensten en producten die u bij ons afneemt, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uw verbruiksgegevens worden voor dit doel alleen gebruikt als u daarvoor toestemming heeft gegevens. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

  SOLCON voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Wij gebruiken daarvoor uw persoons- en gebruiksgegevens, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uitsluitend indien u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

 • 3.2.6 Incasso, Verkoop van vorderingen

  In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

 • 3.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  SOLCON bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

  Als u een abonnement bij SOLCON hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gebruiksgegevens worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over door u bezochte sites (URL’s) worden niet opgeslagen.

4. TV van SOLCON

 • 4.1.1 Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

  Als u bij ons een abonnement afsluit voor TV van SOLCON, zich aanmeldt als klant of meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u zoals uw naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres in enkele gevallen uw, welke dienst(en) u bij ons afneemt, het afgenomen televisiepakket, IP-adres, het nummer van uw TV ontvanger, SOLCON ID, TAN-code en pincode die nodig is om de dienst te kunnen activeren.

  Als u contact met ons opneemt bijvoorbeeld als u telefonisch, via een SOLCON website of via social media een vraag stelt, dan leggen wij de vraag vast. Deze vastlegging is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

  Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘contactgegevens’.

 • 4.2.1 Wat doen we met uw gegevens?

  Dienstverlening Tonen programma’s en facturering
  SOLCON verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen moeten wij uw contactgegevens verwerken. Om u de juiste programma’s te tonen is verwerking van gegevens over onder meer uw kanaalkeuze noodzakelijk. Om u een factuur te kunnen sturen moeten wij naast uw contactgegevens en het door u afgenomen televisiepakket bepaalde gegevens over het gebruik van uw aansluiting verwerken, zoals de betaalde on demand items die u besteld heeft.

  Voorkomen en opheffen van storingen
  Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen is verwerking van verbruiksgegevens noodzakelijk, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een sessie, technische identificatiegegevens (zoals uw TAN-code en het nummer van uw TV ontvanger), kwaliteit van uw verbinding, bekeken kanalen, opnemen en gebruik van on demand diensten als Programma gemist en Videotheek, opnemen en terug- of doorspoelen.

  On demand diensten
  In het kader van de on demand diensten Programma gemist en Videotheek worden programma’s gedurende een bepaalde periode (bijv. 24 uur) voor u beschikbaar gehouden. Door u gemaakte opnames worden door ons gedurende een periode van maximaal drie maanden voor u beschikbaar gehouden. Als u een on demand item of een opname bekijkt dan bieden wij u de mogelijkheid om het item of de opname te hervatten. Hiervoor is noodzakelijk dat wij niet alleen bijhouden welk item u heeft besteld of welk programma u heeft opgenomen, maar ook de datum en het tijdstip van bestellen of opnemen, of u heeft gekeken en of u het programma heeft gepauzeerd en waar u het programma heeft gepauzeerd.

 • 4.2.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  SOLCON is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar hacken of illegaal downloaden of uploaden.

 • 4.2.5 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

  SOLCON verwerkt uw contactgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de diensten en producten die u bij ons afneemt ten behoeve van eigen dienstverlening van SOLCON, tenzij u heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken. Uw gegevens worden door SOLCON verwerkt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail), tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit afzonderlijk aangeven. Voor meer informatie hierover zie 10.3 van dit Privacy statement.

  SOLCON verwerkt uw verbruiksgegevens en gegevens over gebruik van zowel gratis als betaalde on demand items om geaggregeerde rapportages op te stellen, waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Wij gebruiken deze rapportages voor algemene marktanalyses en voor het verbeteren van onze dienstverlening. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand items te kunnen opstellen voert SOLCON anonieme tellingen uit. Het opstellen van de rapportage over gebruik van betaalde on demand items gebeurt niet volledig anoniem. Dit heeft te maken met het feit dat de gegevens over uw gebruik van betaalde on demand items ook worden bewaard voor facturering. In beide gevallen geldt echter dat het ons niet gaat om wie een programma heeft bekeken of wie een item heeft besteld, maar uitsluitend om in kaart te brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

  SOLCON verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot uw persoon.

 • 4.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  SOLCON bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

  Als u een abonnement bij SOLCON hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Gegevens over uw televisiepakket en over door u bestelde on demand items worden voor factureringsdoeleinden eveneens gedurende maximaal zeven jaar bewaard. Gegevens over door u gemaakte opnames worden gedurende een periode van maximaal drie maanden bewaard (tenzij u de opname zelf eerder verwijdert).

 • 4.1.2 Gebruik van de dienst

  Als u gebruik maakt van onze TV diensten, verwerkt SOLCON technische gegevens die verband houden met dit gebruik en die nodig zijn om onze TV diensten aan u te kunnen leveren, om on demand items te leveren en uw opnames in te plannen en voor u beschikbaar te houden. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

   • de datum, het tijdstip en de duur van de sessie, bekeken kanalen, zapgegevens, gegevens over de kwaliteit van uw verbinding en andere technische gegevens die nodig zijn om onze TV diensten te kunnen leveren;
   • bestelde on demand items, datum en tijdstip van bestellen, gegevens over kijken, pauzeren, terugspoelen en doorspoelen;
   • ingeplande en gemaakte opnames, datum en tijdstip van de opname, gegevens over kijken en pauzeren.
   • Gegevens over datum, tijdstip en duur van de sessie, bekeken kanalen, zapgegevens, gegevens over de kwaliteit van uw verbinding en andere technische gegevens die nodig zijn om onze TV diensten aan u te kunnen leveren worden door ons aangeduid als ‘verbruiksgegevens’.

  Gegevens over welke programma’s u heeft besteld merken wij aan als ‘gevoelige persoonsgegevens’.

  Op de factuur ziet u een overzicht waarin is opgenomen het aantal betaalde programma’s dat u besteld heeft en het totaal verschuldigde bedrag.

 • 4.2.2 Planning, beheer van ons netwerk

  SOLCON is verantwoordelijk voor het netwerk waarover het televisieverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer zoals het tonen van de juiste programma’s, het verbeteren van de beeldkwaliteit, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. SOLCON verwerkt uw gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen SOLCON en zijn niet langer herleidbaar tot individuen.

 • 4.2.4 Marktanalyse ten behoeve van rapportages aan Contentaanbieders, verbetering van dienstverlening en informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten Contentaanbieders

  Contentaanbieders (programmamakers, omroepen) zijn alleen bereid om hun programma’s via TV van SOLCON beschikbaar te stellen als SOLCON daarvoor een afdracht betaalt. Om de hoogte van de afdracht te kunnen bepalen en te controleren verlangen zij van SOLCON een rapportage waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld en (bij Tablet TV) hoe vaak is ingelogd op de app.

  We leveren zowel een rapportage op over gebruik van gratis on demand items als over gebruik van betaalde on demand items. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand items te kunnen opstellen voert SOLCON anonieme tellingen uit. Het opstellen van de rapportage over gebruik van betaalde on demand items gebeurt niet volledig anoniem. Dit heeft te maken met het feit dat de gegevens over uw gebruik van betaalde on demand items ook worden bewaard voor facturering. In beide gevallen geldt echter dat het ons niet gaat om wie een programma heeft bekeken of wie een item heeft besteld, maar uitsluitend om in kaart te brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

  De hiervoor bedoelde tellingen worden door SOLCON verwerkt tot geaggregeerde rapportages, waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens.

  Verbetering dienstverlening
  De hiervoor genoemde geaggregeerde rapportages worden verder verwerkt door SOLCON om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

 • 4.2.6 Incasso, Verkoop van vorderingen

  In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

 • 4.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd.

5. SOLCON websites

 • 5.1.1 Bezoek van onze website(s), inloggen op het serviceweb

  Als u onze website(s) bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens van u:

  • uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de keuzes die u hierin kunt maken vindt u hieronder;
  • op sommige SOLCON-websites vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer u een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij u om aanvullende informatie, zoals uw bankrekeningnummer. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar gegevens, zoals uw postcode, geslacht;
  • wanneer u toegang wenst tot het Serviceweb dan moet u zich aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

   

 • 5.2.1 Wat doen we met uw gegevens?

  Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u veiligheidswaarschuwingen te verzenden.

 • 5.2.3 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

  SOLCON. Wij doen dit alleen als u bij het accepteren van cookies heeft gekozen voor ‘optimaal’ en als u geen bezwaar heeft gemaakt tegen benadering. SOLCON verstrekt de gegevens die wij via onze websites van u verwerken niet aan derden.

 • 5.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 • 5.1.2 Cookies

  SOLCON-websites maken gebruik van cookies en zgn. ‘page tagging’ pixels (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’). Voordat de cookie wordt geplaatst informeren wij u via onze websites over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die u hierin kunt maken.

  Bij het accepteren van cookies kunt u kiezen uit twee instellingen: ‘Beperkt’ en ‘Optimaal’. Klikt u op ‘Cookies accepteren’ dan kiest u voor ‘optimaal’. Wilt u een andere instelling kiezen, dan kunt u dit doen door op de aangeboden link ‘Meer informatie over cookies’ te klikken en daar uw keuze aan te geven. Als u kiest voor ‘Optimaal’ dan kiest u voor het veilig en goed functioneren en het uitvoeren van analyses. Het tonen van passende advertenties, ook op externe websites en het verbeteren van uw klantprofiel. Met deze cookies volgen wij en derden uw internetgedrag en worden er persoonsgegevens verzameld; bijvoorbeeld uw IP adres en bezochte webpagina’s.

  Als u kiest voor ‘Beperkt’ dan kiest u voor het veilig en goed functioneren en het uitvoeren van analyses. Zo kunnen wij de website verbeteren.

 • 5.2.2 Verbetering van dienstverlening en onze websites, tonen gerichte advertenties

  Uw (gecombineerde) gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten of gebruikers van onze websites vervolgens alsnog contact opnemen met onze klantenservice dan kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren. Ook gebruiken wij deze gegevens om u beter en persoonlijker van dienst te zijn, bijvoorbeeld om de op onze website(s) getoonde advertenties aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Wij doen dit alleen als u bij het accepteren van cookies heeft gekozen voor ‘optimaal’.

 • 5.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  SOLCON bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

6. In onze datacenters

 • 6. In onze datacenters

  Ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen hebben wij onze datacenters beveiligd met videocamera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van een van onze datacenters wordt u op de aanwezigheid van videocameratoezicht geattendeerd.

7. Hoe worden uw gegevens binnen SOLCON gedeeld

 • 7. Hoe worden uw gegevens binnen SOLCON gedeeld

  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn combineren we de gegevens waarover wij beschikken omdat u klant van ons bent.

  Daarnaast vullen we de informatie die we verzamelen aan met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van uw geografische gebied op basis van uw IP-adres, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen.

  Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor de volgende doelen.

  Dienstverlening
  Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn koppelen wij de informatie waarover wij beschikken omdat u een of meerdere diensten bij ons afneemt. Hierdoor zijn wij in staat uw vragen, meldingen (bijv. over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te pakken.

  Verbetering dienstverlening, aanbiedingen
  Wij gebruiken de gecombineerde informatie om onze service en dienstverlening te verbeteren, ons netwerk en ons product- en dienstenportfolio aan te kunnen passen aan de behoefte van onze klanten en om u te informeren, bijvoorbeeld over aanbiedingen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Wij respecteren daarbij de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt. Als u bij het accepteren van cookies op onze website(s) heeft gekozen voor ‘optimaal’ dan koppelen wij de gegevens die we van u verzamelen via onze websites met de gegevens die wij hebben verzameld in het kader van de door ons aan u geleverde diensten. Wij gebruiken deze gegevens onder meer om onze (online-) diensten te verbeteren.

8. Solcon apps

 • 8. Solcon apps

  SOLCON biedt verschillende apps aan. Welke gegevens wij in het kader van de app van u verwerken, waarvoor wij uw gegevens verwerken en hoe lang wij uw gegevens bewaren, is afhankelijk van de aard van de app en verschilt per app.

  In algemene zin zullen SOLCON apps gegevens verwerken zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en in enkele gevallen welke dienst(en) u bij ons afneemt, het afgenomen televisiepakket, IP-adres, het nummer van uw TV ontvanger, SOLCON ID, TAN-code en pincode die nodig is om de dienst te kunnen activeren.

  Als u contact met ons opneemt bijvoorbeeld als u telefonisch, via een SOLCON website of via social media een vraag stelt, dan leggen wij de vraag vast. Deze vastlegging is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

9. Delen van uw gegevens met derden

 • 9.1 Wat doen wij niet

  SOLCON verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot een individu.

 • 9.2.2 Verstrekken gegevens aan bevoegde autoriteiten

  SOLCON is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, of aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

 • 9.2.4 Verstrekken gegevens over afgeschermde B-nummers aan andere aanbieders

  Als u een afgeschermd B-nummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

 • 9.2.6 Verstrekken van (geanonimiseerde) gegevens aan televisie contentaanbieders

  Om te kunnen voldoen aan onze rapportage- en afdrachtverplichtingen ten aanzien van content aanbieders (televisieprogrammamakers, omroepen) stelt SOLCON rapportages op waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. SOLCON verstrekt deze rapportages aan de content aanbieders.

 • 9.2.1 Verstrekken van gegevens aan door ons ingeschakelde derden en business partners

  SOLCON schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens heeft SOLCON de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

  SOLCON verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel verstrekt SOLCON contactgegevens en gebruiksgegevens aan haar partners.

 • 9.2.3 Verstrekken gegevens aan uitgevers van gidsen en abonnee-informatiediensten

  Als u heeft aangegeven dat uw telefoonnummer vermeld mag worden in de telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij de abonnee-informatiedienst, dan is SOLCON wettelijke verplicht de gegevens die nodig zijn voor uw gidsvermelding door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten.

 • 9.2.5 Verstrekken aan 112

  Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt uw telefoonnummer altijd meegezonden, ook als u Nummerweergave heeft laten blokkeren. SOLCON is hiertoe wettelijk verplicht.

10. Uw rechten (Inzage, Correctie, Verzet)

 • 10.1 Inzage in uw gegevens

  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

  Dit kan op verschillende manieren. Wilt u inzage in de door u gevoerde gesprekken of de door u bestelde films of overige on demand items, dan verwijzen wij u in de eerste plaats naar het ‘Serviceweb’ Daar kunt u niet alleen uw persoonlijke gegevens inzien maar tevens uw gespecifieerde factuur. Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden via onze websites, dan kunt u een verzoek tot inzage indienen door schriftelijk of per email contact met ons op te nemen.

  Indien er sprake is van een verzoek tot inzage, behoud SOLCON zich het recht voor om uw te vragen zich te legitimeren ter voorkoming van het verstrekken van informatie aan onrechtmatige personen.

  Zie H11 voor de contact gegevens. Indien SOLCON constateert dat er exceptioneel veel verzoeken tot inzage komen van één en dezelfde natuurlijke persoon, behoudt zij zich het recht voor om over te gaan tot het doorbelasten van eventuele administratieve kosten.

 • 10.3.1 Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door SOLCON

  Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door SOLCON kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen doorcontact met ons opnemen op de onder H11 ‘Contact’ aangegeven wijze.

 • 10.3.3 Bezwaar tegen benadering

  U kunt bezwaar maken tegen benadering door SOLCON voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.

  U kunt afzonderlijk bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

  • schriftelijke benadering
  • benadering via SMS/e-mail
  • telemarketing

  U kunt hiervoor contact met ons opnemen op de onder H11 ‘Contact’ aangegeven wijze.

  U kunt verdere commerciële benadering via mail van SOLCON daarnaast voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail die u ontvangt. SOLCON zal uw bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat uw bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat u nog wordt benaderd.

 • 10.4 Recht op vergetelheid

  U heeft in sommige gevallen recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan SOLCON voor het gebruik van uw gegevens, maar u trekt die toestemming nu in. SOLCON zal deze gegevens dan verwijderen.

  Indien er sprake is van een verzoek tot vergetelheid, behoud SOLCON zich het recht voor om uw te vragen zich te legitimeren ter voorkoming van het tot uitvoer brengen van ongewenste acties.

 • 10.2 Correctie van uw gegevens

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze niet juist zijn. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op de onder H11 ‘Contact’ aangegeven wijze. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

  Indien er sprake is van een verzoek tot correctie, behoud SOLCON zich het recht voor om uw te vragen zich te legitimeren ter voorkoming van het onjuist aanpassen van gegevens.

  Indien SOLCON constateert dat er exceptioneel veel verzoeken tot correctie komen van één en dezelfde natuurlijke persoon, behoudt zij zich het recht voor om over te gaan tot het doorbelasten van eventuele administratieve kosten.

 • 10.3.2 Toestemming voor verwerking van uw bel- en locatiegegevens en gegevens over kijkgedrag

  Voor bepaalde meer privacygevoelige categorieën gegevens geldt dat wij deze gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogen gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 • 10.3.4 Bel-me-niet register

  Wilt u niet meer telefonisch benaderd worden door anderen dan SOLCON dan kunt u uw telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Is uw nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven waar u geen klant bent u op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kunt u vinden op www.bel-me-niet.nl.

  Als klant van SOLCON kunt u, ook als u uw nummer in het Bel-me-niet-Register heeft laten inschrijven, nog wel door SOLCON gebeld worden. Wilt u ook niet meer door SOLCON gebeld worden, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om bij SOLCON bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens voor commerciële benadering.

 • 10.5 Recht op dataportabiliteit

  U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die SOLCON van u heeft. Zo kan u die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van eenzelfde soort dienst. U kunt ook aan SOLCON vragen om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

  Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op dataportabiliteit, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen door schriftelijk of per email contact met ons op te

  nemen. Indien er sprake is van een verzoek tot dataportabiliteit, behoud SOLCON zich het recht voor om uw te vragen zich te legitimeren ter voorkoming van het verstrekken van informatie aan onrechtmatige personen.

11. Contact

 • 11. Contact
    Mail naar Bel onze Klantenservice
  Recht op inzage info@solcon.nl 088 – 003 22 22
  Recht op correctie, vergetelheid en dataportabiliteit info@solcon.nl 088 – 003 22 22
  Opvragen vorige versie privacy statement info@solcon.nl 088 – 003 22 22
  Blokkeren nummerweergave support@solcon.nl 088 – 003 22 22
  Melden telefonische overlast info@solcon.nl 088 – 003 22 22
  Verzet tegen schriftelijke benadering info@solcon.nl 088 – 003 22 22
  Verzet tegen e-mail/sms benadering info@solcon.nl 088 – 003 22 22
  Verzet tegen telefonische benadering info@solcon.nl 088 – 003 22 22
  Verzet tegen gebruik gegevens voor analyse, marketing info@solcon.nl 088 – 003 22 22
  Verwijderen gegevens in telefoongids/abonnee-informatiebestand info@solcon.nl 088 – 003 22 22

Vijf goede redenen om voor Solcon te kiezen


ISO27001 gecertificeerd. Solcon hecht veel waarde aan informatiebeveiliging.

Superieure Internet kwaliteit.

Solcon heeft dit jaar weer een uitstekend testoordeel in de categorie ‘Internet’ (8,1) volgens de Consumentenbond.

Bellen tegen vaste lage tarieven.

Filter ongewenste websites. Internet zorgeloos met ISA®, hét multimediafilter van Nederland.