Privacy statement

Privacy statement

Oktober 2021

Solcon internetdiensten B.V. (hierna aangeduid als: Solcon) biedt veel verschillende diensten, zoals vaste telefonie, internetdiensten en televisie. Door de aard van onze dienstverlening heeft Solcon bepaalde gegevens van u.

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo veel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Solcon informeert u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die u gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. Als u meerdere diensten of producten bij ons afneemt, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Ook daarvoor verwerken wij uw gegevens.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop! U moet er iets aan hebben.

Onze belofte:

 • Solcon is zorgvuldig met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Solcon veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij kijken niet naar de inhoud van communicatie. Wij bekijken geen gesprekken, lezen niet wat u in sms-berichten, e- mails of chats schrijft en houden niet bij welke websites u bezoekt.
 • Wij informeren u over het gebruik van w gegevens en bieden u simpele mogelijkheden om uw gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen.
 • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u over uw privacy hebt gemaakt.

Diensten en uw rechten

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op hebt. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht hiervan vind u hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle gegevens die Solcon van u verwerkt voor de producten en diensten die Solcon in Nederland op de markt brengt. Het statement is voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, internet of televisie van Solcon hebben. En voor alle gebruikers van de websites van Solcon.

1. Verwerking van uw gegevens

2. Bellen bij Solcon

 • 2.1 Welke gegevens verwerken we van u?
 • 2.1.1. Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

  Als u bij ons een abonnement afsluit voor een vaste telefoonaansluiting, verwerken wij bepaalde gegevens van u. Dat doen we ook wanneer u zich aanmeldt als klant of meedoet aan een actie. De gegevens die we van u verwerken zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer e-mailadres en in enkele gevallen uw geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, abonnementsvorm en telefoonnummer. Het maakt hiervoor niet uit of u telefonisch of via onze website(s) contact met ons hebt gehad.

  Als u contact met ons opneemt, dan worden uw gegevens geregistreerd en gebruiken we uw contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als u die telefonisch, via een Solcon-website of via social media stelt. Dit doen we om uw vraag te kunnen beantwoorden en de acties te kunnen uitvoeren die nodig zijn om u een goede oplossing te bieden. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt: ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

 • 2.1.2. Gebruik van de dienst

  Als u gebruikmaakt van onze telefoondiensten, verwerkt Solcon de technische gegevens van dit gebruik en de gegevens die nodig zijn om telefoonverkeer over ons netwerk te vervoeren. U kunt hierbij denken aan:

  • De datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, uw eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie u belt, technische identificatiegegevens;

  De inhoud van de communicatie verwerken we niet. De gegevens van uw gebruik ziet u terug op uw notaspecificatie. Op het ongespecificeerde ‘voorblad’ van onze factuur geven we het aantal gebelde minuten en het aantal sms-berichten aan dat u hebt verstuurd en het totaal verschuldigde bedrag dat daarbij hoort.

 • 2.2 Wat doen we met uw gegevens?
 • 2.2.1 Dienstverlening

  Solcon verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een nota, het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

 • 2.2.2 Planning, beheer, beveiliging van ons netwerk, spamfilter/virusscan

  Solcon is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het telefoonverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer, zoals het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. Solcon verwerkt uw vaste gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen Solcon en zijn daarom niet langer herleidbaar tot individuen. Het gaat ons hierbij niet om de inhoud van uw communicatie, maar om de kwaliteit van de diensten die wij u bieden.

  Solcon zorgt voor de beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting daarop. We maken gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.

  Om uw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het dataverkeer dat over ons netwerk gaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij een bericht tegenkomen dat bijvoorbeeld een virus bevat, dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren, behalve als het spam is.

 • 2.2.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  Solcon is op grond van de wet verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

 • 2.2.4 Verbetering van dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden van door uw afgenomen diensten en producten, trendanalyse

  Solcon verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens om de dienstverlening te verbeteren en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de diensten en producten die u bij ons afneemt, tenzij u daar natuurlijk bezwaar tegen hebt gemaakt. Uw verbruiksgegevens kunnen hiervoor ook gebruikt worden, maar alleen als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

  Solcon gebruikt statistische analyses om onderzoek te doen naar trends in de markt. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze producten, diensten en processen te beoordelen en aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten die zich speciaal op u richten. Daarvoor gebruiken wij uw persoons- en gebruiksgegevens, behalve als uw daartegen bezwaar hebt gemaakt. Uw verbruiksgegevens kunnen daar ook voor worden gebruikt, maar alleen als u daar zelf mee hebt ingestemd.

 • 2.2.5 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

  Solcon verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na de beëindiging van het contract voor de duur van twee jaar) en voor de verbetering van de Solcon-dienstverlening, behalve als u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten kunnen we uw verbruiksgegevens ook verwerken als jij daar toestemming voor hebt gegeven; anders niet.

  Solcon verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en soortgelijke bedrijfsmatige activiteiten. Als gegevens wel aan derden worden verstrekt voor dergelijke activiteiten dan is dit niet voor verkoop en gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm.

 • 2.2.6 Incasso, Verkoop van vorderingen

  Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als u afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met ze die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.

 • 2.2.7 Telefoongidsen en abonnee-informatiediensten

  Solcon verwerkt uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) voor het uitgeven van elektronische en papieren telefoongidsen en voor het aanbieden van abonnee-informatiediensten. Dat doen we alleen als u hebt aangegeven dat uw telefoonnummer vermeld mag worden in een telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij een abonnee-informatiedienst. Solcon is in dat geval wettelijk verplicht om uw gegevens te delen met andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten binnen de Europese Unie (EU). Daarmee zijn deze gegevens dus ‘openbaar’.

  U kunt kiezen voor een nummer met ‘beperkte bekendheid’, ook wel een ‘geheim nummer’ genoemd. Die beperking houdt in dat het telefoonnummer niet in een telefoongids komt te staan én niet op te vragen is bij een abonnee-informatiedienst. U kunt er ook voor kiezen dat het nummer niet in een gids komt, maar wel op te vragen is bij een abonnee-informatiedienst binnen de EU. Als u een nummer met ‘beperkte bekendheid’ hebt, dan betekent dat niet dat uw gegevens niet gebruikt kunnen worden voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten. Als u niet wilt dat uw gegevens voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten worden gebruikt, dan moet u dit apart aangeven. Zie hoofdstuk ‘Contact’ hoe u dit door kunt geven.

  U kunt uw vermelding later nog wijzigen. Wilt u meer informatie over waar u verzoeken tot vermelding, wijziging of verwijdering kunt doen? Bekijk ook dan hoofdstuk ‘Contact’.

 • 2.2.8 Nummerweergave

  Solcon geeft uw nummer standaard door aan de opgeroepen aansluiting. Wilt u niet dat uw telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen? Dan kunt u per gesprek (eenmalig) de weergave van uw nummer blokkeren. U kunt uw nummerweergave ook permanent (laten) blokkeren. Hoe u dit doet, vindt u in hoofdstuk ‘Contact’.

  Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt uw telefoonnummer altijd meegezonden, ook als u nummerweergave hebt laten blokkeren. Dit moet Solcon wettelijk doen.

 • 2.2.9 Notaspecificatie

  Bij de specificatie van nota’s kan het telefoonnummer van de opgeroepen aansluiting (wie u belt) op de nota van de oproepende aansluiting (degene die belt) worden weergegeven, behalve als er met de contractant van de opgeroepen aansluiting is overeengekomen dat zijn telefoonnummer wordt afgeschermd op de nota van andere klanten. Dit afschermen houdt volgens wettelijke bepalingen in dat de laatste vier cijfers van het nummer onleesbaar worden gemaakt. Hoe u deze zogenaamde B-nummerafscherming kunt aanvragen, vindt u in het hoofdstuk ‘Contact’.

  Solcon werkt samen met andere communicatieaanbieders om uw nummer ook op hun nota te laten afschermen. Toch kunnen we helaas niet beloven dat uw afgeschermde nummer nooit verschijnt op de nota van die andere aanbieders.

 • 2.2.10 Telefonische overlast

  Als iemand u telefonisch lastigvalt dan kunt u dat bij ons melden. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt dan kan die ander dat bij ons melden. Indien de identiteit van de beller bij Solcon bekend is, zal Solcon die persoon laten weten dat u dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen. Mocht dat niet helpen, dan adviseert Solcon u om hiervan aangifte te doen bij de Politie.

 • 2.3 Hoe lang bewaren we u gegevens?

  Solcon bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Als u een abonnement bij Solcon hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gespecificeerde factuur en uw belgegevens worden voor factureringsdoeleinden voor maximaal 6 maanden bewaard.

 • 2.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle kenmerken die laten zien dat u het bent. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan u kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang, omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

3. Internet (vast) van Solcon

 • 3.1 Welke gegevens verwerken we van u?
 • 3.1.1 Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

  Als u bij ons een abonnement afsluit voor een internetaansluiting, u als klant aanmeldt óf meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u. Dat zijn gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en in enkele gevallen uw geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, abonnementsvorm en IP-adres. Of u dit nou telefonisch, via onze website(s) regelt.

  Als u contact met ons opneemt, dan worden er gegevens van u geregistreerd en gebruiken we uw contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als u die telefonisch, via een Solcon-website of via social media stelt. Deze vastlegging is nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden en acties te kunnen uitvoeren die misschien nodig zijn. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt.

 • 3.1.2 Gebruik van de dienst

  Als u gebruikmaakt van onze internetdiensten, verwerkt Solcon de technische gegevens over uw gebruik die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren. U kunt hierbij denken aan:

   • de datum, technische gegevens (de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, signaalsterkte, signaalkwaliteit, datasnelheid, frequentieband, modem geheugen en processor gebruik en instellingen), technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, MAC-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig om zijn internetverkeer over ons netwerk te vervoeren;
   • gegevens over de door u bezochte websites (URL’s) die nodig zijn om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden.

  Deze technische gegevens die we verwerken bevatten geen inhoud van uw communicatie via het internet maar vormen wel de basis voor de factuur die u van ons ontvangt. Op uw factuur ziet u het totaalbedrag dat u aan ons moet betalen.

 • 3.2 Wat doen we met uw gegevens?
 • 3.2.1 Dienstverlening

  Solcon verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen moeten wij uw contactgegevens verwerken. Om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden is de verwerking van URL-gegevens noodzakelijk. Om u een factuur te kunnen sturen, moeten wij naast uw contactgegevens ook bepaalde gegevens over het gebruik van uw aansluiting verwerken, zoals het datavolume. Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen, is verwerking van bepaalde gebruiksgegevens weer nodig, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee de apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume en de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen). Zonder de verwerking van al deze gegevens kunnen wij onze diensten niet (optimaal) aan u leveren.

 • 3.2.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  SOLCON is wettelijk verplicht om ja gegevens in sommige gevallen met derden te delen. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens voor een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten of de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

 • 3.2.2 Planning, beheer, beveiliging van ons netwerk, spamfilter/virusscan

  Solcon is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het internetverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer. Daarbij kunt u denken aan het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. Solcon verwerkt uw gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen Solcon en zijn zo niet langer herleidbaar tot individuen. De inhoud van communicatie bekijken we niet.

  Alleen als u ermee hebt ingestemd, kunnen we hiervoor ook gegevens gebruiken over de websites (URL’s) die u hebt bezocht.

  Solcon zorgt voor de beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting daarop. We maken gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.

  Om uw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het internetverkeer dat over ons netwerk gaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij bijvoorbeeld een bericht tegenkomen met een virus, dan verwijderen we dit virus en leveren we het bericht alsnog af. Behalve als het om spam gaat.

 • 3.2.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  Solcon is wettelijk verplicht om gegevens in sommige gevallen met derden te delen. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens voor een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten of de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

 • 3.2.4 Verbetering van dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten, trendanalyse

  Solcon verwerkt uw contactgegevens en gebruiksgegevens om de dienstverlening te verbeteren en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden. We kunnen u bijvoorbeeld laten weten hoe u optimaal gebruikmaakt van de diensten en producten die u bij ons afneemt. Als u tegen dit gebruik van uw gebruiksgegevens bezwaar hebt gemaakt, doen we dat natuurlijk niet. Uw verbruiksgegevens worden zelfs alleen maar voor dit doel gebruikt als u daarvoor zelf toestemming hebt gegevens. Gegevens over de door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

  Met statistische analyses voert Solcon onderzoek uit naar trends in de markt. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze producten, diensten en processen te beoordelen en aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten die zich speciaal op u richten. Daarvoor gebruiken wij uw persoons- en gebruiksgegevens, behalve als u daartegen bezwaar hebt gemaakt. Uw verbruiksgegevens kunnen daar ook voor worden gebruikt, maar alleen als t daar zelf mee hebt ingestemd.

 • 3.2.5 Marketing- en verkoopactiviteiten

  Solcon verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na de beëindiging van het contract) en voor de verbetering van de Solcon-dienstverlening, behalve als u daartegen bezwaar hebt gemaakt. Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten kunnen we uw verbruiksgegevens ook gebruiken als u daar toestemming voor hebt gegeven; anders niet. Gegevens over website die u hebt bezocht, worden hiervoor niet verwerkt.

  Uw gegevens worden door Solcon verwerkt om aanbiedingen te doen. Die aanbiedingen kunnen we schriftelijk, telefonisch en elektronisch (onder meer via sms en e-mail) doen, behalve als u bezwaar hebt gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit apart aangeven. Bekijk hoofdstuk ‘Uw rechten’ van dit privacy statement voor meer informatie hierover.

 • 3.2.6 Incasso, Verkoop van vorderingen

  Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als u afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met ze die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.

 • 3.2.7 Behandeling van klachten over strafbare of onrechtmatige informatie op internet (notice & take down)

  Als u wordt geconfronteerd met onrechtmatige of strafbare informatie op internet, dan kunt u dat bij ons melden. Als een ander een klacht heeft over onrechtmatig of strafbare informatie die u hebt verspreid, dan kan die ander dat ook bij ons melden. Alle klachten hierover behandelen wij volgens de procedure die is omschreven in de Gedragscode ‘notice-and-take-down’ van de Rijksoverheid. In de Gedragscode is beschreven welke procedure wij volgen als er een klacht wordt ingediend en welke maatregelen wij kunnen treffen. Maatregelen kunnen onder andere bestaan uit het ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie en het – onder voorwaarden – verstrekken van uw naam, adres en woonplaats aan derden.

 • 3.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  Solcon bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

  Als u een abonnement bij Solcon hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gebruiksgegevens worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over door uw bezochte sites (URL’s) worden niet opgeslagen.

 • 3.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

4. TV van Solcon

 • 4.1 Welke gegevens verwerken we van u?
 • 4.1.1 Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

  Als u bij ons een abonnement afsluit voor interactieve televisie, u zich aanmeldt als klant of als u meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u. Dat zijn gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en in enkele gevallen geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, het televisiepakket dat u hebt gekozen, IP-adres, het nummer van uw TV-ontvanger, Solcon ID, TAN-code en pincode. Deze gegevens verwerken we altijd, of u nou telefonisch, via onze website(s) besloten hebt televisie van Solcon te kiezen. Al deze gegevens hebben we namelijk nodig om de dienst voor u te kunnen activeren.

  Als u contact met ons opneemt, dan worden er gegevens van u geregistreerd en gebruiken we uw contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als u die telefonisch, via een Solcon-website of via social media stelt. Deze vastlegging is nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden en acties te kunnen uitvoeren die misschien nodig zijn. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt.

 • 4.1.2 Gebruik van de dienst

  Als u gebruikmaakt van onze televisiediensten, verwerkt Solcon allerlei technische gegevens over uw gebruik. Die gegevens hebben we nodig om onze televisiediensten aan u te kunnen leveren, on demand-items te leveren en uw opnames in te plannen en voor u beschikbaar te houden. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

  • de datum, het tijdstip en de duur van de sessie, bekeken kanalen, zapgegevens, gegevens over de kwaliteit van uw verbinding
  • bestelde on demand-items, datum en tijdstip van bestellen, gegevens over kijken, pauzeren, terugspoelen en doorspoelen
  • ingeplande en gemaakte opnames, datum en tijdstip van de opname, gegevens over kijken en pauzeren
 • 4.2 Wat doen we met uw gegevens?
 • 4.2.1 Dienstverlening

  Tonen programma’s en facturering

  Solcon verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Om uw aanvragen in behandeling te nemen, moeten wij uw contactgegevens verwerken. Om u de juiste programma’s te laten zien is de verwerking van gegevens over uw kanaalkeuze noodzakelijk. Om u een factuur te kunnen sturen moeten wij naast uw contactgegevens en het door u gekozen televisiepakket ook bepaalde gegevens verwerken over het gebruik van uw aansluiting, zoals de betaalde on demand-items die u besteld hebt.

  Voorkomen en opheffen van storingen

  Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen snel te kunnen afhandelen, is de verwerking van verbruiksgegevens noodzakelijk. Dat zijn gegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een sessie, technische identificatiegegevens (zoals uw TAN-code en het nummer van uw TV-ontvanger), kwaliteit van uw verbinding, bekeken kanalen, opnemen en gebruik van on demand-diensten als ‘Begin gemist’, ‘Programma gemist’ en ‘Videotheek’, opnemen en terug- of doorspoelen.

  On demand diensten

  Voor de on demand-diensten ‘Begin gemist’, ‘Programma gemist’ en ‘Videotheek’ worden programma’s een bepaalde periode (bijv. 24 uur) voor u beschikbaar gehouden. Door u gemaakte opnames worden door ons gedurende een periode van maximaal een jaar voor u beschikbaar gehouden. Als u een on demand-item of een opname bekijkt, dan bieden wij u de mogelijkheid om het item of de opname te hervatten. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij niet alleen bijhouden welk item u hebt besteld of welk programma u hebt opgenomen, maar ook de datum en het tijdstip van bestellen of opnemen, of u hebt gekeken en of u het programma hebt gepauzeerd en waar u het programma heeft gepauzeerd.

 • 4.2.2 Planning, beheer van ons netwerk

  Solcon is verantwoordelijk voor het netwerk waarover het televisieverkeer plaatsvindt. Wij zorgen voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer. U kunt daarbij denken aan het laten zien van de juiste programma’s, het verbeteren van de beeldkwaliteit, het oplossen van storingen en het bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij de informatie die we nodig hebben over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. Solcon verwerkt uw gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen Solcon. Daardoor zijn de gegevens niet langer herleidbaar tot individuen. Wie u bent blijft zo altijd geheim.

 • 4.2.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  Solcon is wettelijk verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar hacken, illegaal downloaden of illegaal uploaden.

 • 4.2.4 Marktanalyse ten behoeve van rapportages aan Contentaanbieders, verbetering van dienstverlening en informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten

  Contentaanbieders

  Contentaanbieders (programmamakers, omroepen) zijn alleen bereid om hun programma’s via Televisie van Solcon beschikbaar te stellen als Solcon daarvoor een afdracht betaalt. Om de hoogte van de afdracht te kunnen bepalen en te kunnen controleren, vragen zij Solcon om een rapportage waarin staat hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld en (bij TV online) hoe vaak er is ingelogd op de app.

  We leveren een rapportage op over gebruik van gratis on demand-items en een rapportage over gebruik van betaalde on demand-items. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand-items te kunnen maken, voert Solcon anonieme tellingen uit. Het opstellen van de rapportage over gebruik van betaalde on demand-items gebeurt niet volledig anoniem, omdat de gegevens over uw gebruik van betaalde on demand-items ook worden bewaard voor facturering. In beide gevallen geldt echter dat het ons niet gaat om wie een programma heeft bekeken of wie een item heeft besteld; we gebruiken de informatie alleen om in kaart te brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

  De tellingen die we hiervoor gebruiken worden door ons verwerkt tot geaggregeerde rapportages, waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Kortom: we koppelen uw kijkgedrag los van uw gegevens, zodat jij anoniem blijft.

  Verbetering dienstverlening

  De hierboven genoemde geaggregeerde rapportages worden verder door ons verwerkt om onze producten, diensten en processen te beoordelen en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

 • 4.2.5 Marketing- en verkoopactiviteiten

  Solcon verwerkt uw contactgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract). Maar niet alleen daarvoor: we verwerken uw contactgegevens ook om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden van diensten en producten die u bij ons afneemt, behalve als u hebt aangegeven dat u daartegen bezwaar maakt. Uw gegevens worden door Solcon verwerkt voor het doen van aanbiedingen die we u schriftelijk, telefonisch en elektronisch (bijvoorbeeld via sms of e-mail) kunnen toesturen, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit apart aangeven. Voor meer informatie hierover kunt u hoofdstuk ‘Uw rechten’ van dit privacy statement bekijken.

  Solcon verwerkt tw verbruiksgegevens en gegevens over gebruik van on demand-items die gratis en betaald zijn om geaggregeerde rapportages te maken. In die rapportages staat hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Wij gebruiken deze rapportages voor algemene marktanalyses en voor het verbeteren van onze dienstverlening. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand items te kunnen maken, voert Solcon anonieme tellingen uit. Het maken van de rapportage over gebruik van betaalde on demand items gebeurt niet volledig anoniem. Dit heeft te maken met het feit dat de gegevens over uw gebruik van betaalde on demand items ook worden bewaard voor facturering. In allebei de gevallen gaat het ons niet om wie een programma heeft bekeken heeft of wie een item heeft besteld. We willen alleen maar in kaart brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

  Alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven verwerken wij uw verbruiksgegevens en gevoelige gegevens. Daarbij kunt u denken aan informatie over welke programma’s u hebt bekeken, welke on demand-items u hebt besteld en/of bekeken, welke opnames u hebt ingepland of gemaakt om uw persoonlijke aanbevelingen te doen en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden van diensten en producten die u bij ons afneemt.

 • 4.2.6 Incasso, Verkoop van vorderingen

  Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als u afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met ze die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.

 • 4.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  Solcon bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

  Als u een abonnement bij Solcon hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij maximaal zeven jaar. Om fiscale redenen zijn we wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Gegevens over uw televisiepakket die u besteld hebt, worden voor factureringsdoeleinden maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over opnames die u gemaakt hebt worden maximaal een jaar bewaard, behalve als u de opname zelf eerder verwijdert. Gegevens over door u bekeken programma’s worden alleen maar voor een periode van 14 dagen opgeslagen, bedoeld voor netwerkdoeleinden. Geaggregeerde en anonieme rapportages voor contentaanbieders worden door ons 13 maanden bewaard.

 • 4.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden u persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan u gekoppeld kunnen worden. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt. Op basis van deze statistische gegevens kunnen wij bijvoorbeeld een telling maken van het aantal keren dat een bepaald programma is bekeken, besteld of opgenomen.

5. Solcon websites

 • 5.1 Welke gegevens verwerken we van u?
 • 5.1.1 Bezoek van onze website(s), inloggen op het serviceweb van Solcon

  Als u onze website(s) bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens van u:

  • uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Hiervoor gebruiken we cookies. Meer informatie over onze cookies en de keuzes die u hierin kunt maken, vindt u hieronder;
  • op sommige Solcon-websites vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer u een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij u om aanvullende informatie, zoals uw bankrekeningnummer. Daarnaast vragen we soms profielgegevens of demografische gegevens, zoals uw postcode, geslacht;
  • wanneer u toegang wilt tot de serviceweb omgeving op onze website(s) dan moet u zich aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • 5.1.2 Cookies

  Solcon-websites maken gebruik van cookies en zogenaamde ‘page tagging’-pixels (hierna samen aangeduid als ‘cookies’). Voordat een cookie wordt geplaatst vertellen wij u op onze websites over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die u over de cookies kunt maken.

  Bij het accepteren van cookies kunt u kiezen uit twee instellingen: ‘beperkt’ en’ optimaal’. Klikt u op ‘cookies accepteren’, dan kiest u voor ‘optimaal’. Wilt u een andere instelling kiezen? Dan kunt u dit doen door op de aangeboden link ‘uw instellingen’ te klikken en daar uw keuze aan te geven.

  Als u kiest voor ‘beperkt’, dan plaatsen wij naast functionele en statistische cookies ook social media-cookies en advertentiecookies. Social media-cookies zijn bedoeld om de inhoud van onze websites te delen via social media. Advertentiecookies zijn bedoeld om te meten hoe vaak een advertentie op onze website bekeken is en om te verrekenen met de adverteerder. De informatie die wij verzamelen met deze social media- en advertentiecookies kunnen we gebruiken om geanonimiseerde statistieken en datacombinaties te maken. Wij gebruiken deze geanonimiseerde, statistische informatie voor het tonen van content die u interessant vindt.

  Als u kiest voor ‘optimaal’ dan plaatsen wij de hierboven genoemde cookies. De informatie die die cookies verzamelen combineren we met de contact- en gebruiksgegevens die wij van u hebben omdat u klant van ons bent. Zo kunnen wij onze websites en onze dienstverlening verbeteren en uw advertenties en aanbiedingen laten zien die bij u passen. Op onze websites en op social media.

 • 5.2 Wat doen we met uw gegevens?
 • 5.2.1 Dienstverlening

  Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren. En om meldingen naar u te sturen bijvoorbeeld over virussen.

 • 5.2.2 Verbetering van dienstverlening en onze websites, tonen gerichte advertenties

  Uw (gecombineerde) gegevens gebruiken we ook om onderzoek te doen en om analyses uit te voeren. Het doel hiervan is om onze diensten en onze websites te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten dat gebruikers na het bezoeken van onze website alsnog contact opnemen met onze klantenservice over een bepaald onderwerp, dan kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren. Ook gebruiken wij deze gegevens om u beter en persoonlijker van dienst te zijn, bijvoorbeeld door de advertenties die u op de site ziet aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Wij doen dit alleen als u bij het accepteren van cookies heeft gekozen voor ‘optimaal’.

 • 5.2.3 Marketing- en verkoopactiviteiten

  Tenslotte gebruiken wij uw gegevens om u soms via e-mail, sms of telefoon aanbiedingen te doen en informatie over andere producten of services van Solcon te geven. Wij doen dit alleen als u bij het accepteren van cookies hebt gekozen voor ‘optimaal’ en als u geen bezwaar heeft gemaakt tegen benadering.

 • 5.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  Solcon bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 • 5.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat daarna overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan u kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

6. Solcon apps

 • 6. Solcon apps

  Solcon biedt verschillende apps aan. Welke gegevens wij in zo’n app van u verwerken, waarvoor wij uw gegevens verwerken én hoelang wij uw gegevens bewaren, verschilt per app. In het installatieproces van de app vertellen we u welke gegevens een bepaalde app verwerkt en welke keuze u hierin zelf kunt maken.

7. In onze datacenters

 • 7. In onze datacenters

  Om onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen, hebben wij onze datacenters beveiligd met videocamera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en in onze datacenters wordt u op de aanwezigheid van videocameratoezicht gewezen.

8. Delen van uw gegevens aan derden voor marketing-, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten

 • 8.1 Verstrekken van gegevens aan door ons ingeschakelde derden en business partners

  Solcon schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens heeft Solcon de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

  Solcon verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel verstrekt Solcon contactgegevens en gebruiksgegevens aan haar partners.

 • 8.2 Verstrekken gegevens aan bevoegde autoriteiten

  Solcon is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, of aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

 • 8.3 Verstrekken gegevens aan uitgevers van gidsen en abonnee-informatiediensten

  Als u heeft aangegeven dat uw telefoonnummer vermeld mag worden in de telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij de abonnee-informatiedienst, dan is Solcon wettelijke verplicht de gegevens die nodig zijn voor uw gidsvermelding door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten.

 • 8.4 Verstrekken gegevens over afgeschermde B-nummers aan andere aanbieders

  Als u een afgeschermd B-nummer hebt dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders voor de afscherming van het gebelde nummer op de nota.

 • 8.5 Verstrekken aan 112

  Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt uw telefoonnummer altijd meegestuurd, ook als u nummerweergave hebt laten blokkeren. Solcon is wettelijk verplicht om uw telefoonnummer mee te sturen.

 • 8.6 Verstrekken van (geanonimiseerde) gegevens aan televisie contentaanbieders

  Om te kunnen voldoen aan onze rapportage- en afdrachtverplichtingen voor contentaanbieders (televisieprogrammamakers, omroepen), stelt Solcon rapportages voor ze op waarin staat hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. U blijft dus onbekend bij deze aanbieders.

 • 8.7 Verstrekken van gegevens in verband met telefonische overlast en klachten over strafbare of onrechtmatige informatie op internet (notice & take down)

  Als iemand u telefonisch lastigvalt dan kunt u dat bij ons melden. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt dan kan die ander dat bij ons melden. Indien de identiteit van de beller bij Solcon bekend is, zal Solcon die persoon laten weten dat u dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen. Mocht dat niet helpen, dan adviseert Solcon u om hiervan aangifte te doen bij de Politie.

 • 8.8 Financiële analyse

  Voor het maken van financiële analyses over de KPN groep worden gegevens zoals het aantal afgenomen – en soort diensten binnen de groep gedeeld.

 • 8.9 Verstrekken van gegevens aan KPN in verband met Solcon Compleet Extra's

  Als je producten of diensten van Solcon én KPN gebruikt, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is Solcon Compleet Extra’s. Om na te gaan of jouw huishouden in aanmerking komt voor Solcon Compleet Extra’s deelt KPN informatie over de mobiele KPN abonnementen met Solcon. Deze gegevens worden gebruikt om je te informeren over Solcon Compleet Extra’s en te bepalen welke Solcon Compleet Extra’s korting er voor jou van toepassing is. Wil je niet dat KPN jouw gegevens voor dit doel deelt? Dan kun je bezwaar maken tegen het delen van deze gegevens bij KPN (zie H12.3.3 in het privacy statement van KPN).

  Wanneer jij je aanmeldt voor Solcon Compleet Extra’s dan worden jouw gegevens met KPN gedeeld. Dit doen wij alleen om te zorgen dat de Solcon Compleet Extra’s voordelen binnen Solcon en KPN kunnen worden doorgevoerd en daarmee correct op de Solcon en KPN factuur komen. De gedeelde gegevens blijven in een database van KPN staan zolang je recht hebt op de voordelen van Solcon Compleet Extra’s.

 • 8.10 Solcon Veilig Online (F-Secure)

  Solcon Veilig Online is een veiligheidsproduct dat gebaseerd is op F-Secure SAFE. Het product beveiligt computers, tablets en smartphones. Onderdeel van Solcon Veilig Online is ook een beheerportal om u te helpen uw licenties over uw apparaten en die van uw familieleden beter te beheren.

  • wij vragen u om uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;
  • wij verzamelen anonieme beveiligingsgegevens om uw apparaat te beschermen;
  • niet u, maar uw apparaat en onze service zijn de focus van de gegevensverzameling; en
  • de portal voorziet in beperkte zichtbaarheid voor degenen die hetzelfde abonnement delen.

  De volledige F-Secure SAFE privacy policy is van toepassing op Solcon Veilig Online.

9. Uw rechten (inzage, correctie, verzet)

 • 9.1 Inzage in uw gegevens

  U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken.

  Dit kunt u op verschillende manieren doen. Wilt u inzage in gesprekken die u hebt gevoerd of films en andere on demand-items die u hebt besteld? Dan verwijzen wij u in de eerste plaats door naar het Serviceweb van Solcon . Daar kunt u niet alleen uw persoonlijke gegevens inzien maar ook uw gespecificeerde factuur bekijken.

  Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden via onze websites of in onze app? Dan kunt u een verzoek tot inzage indienen door een mail te sturen. Zorg ervoor dat uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer.

 • 9.2 Correctie van uw gegevens

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen, zoals er bij ‘Contact’ (zie H10) staat. U krijgt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord van ons.

 • 9.3 Recht van verzet, toestemming voor verwerking van uw gegevens
 • 9.3.1 Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Solcon

  U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Solcon als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten. Dit doet u door een e-mail te sturen zie H10 voor het juiste adres.

 • 9.3.2 Bezwaar tegen benadering

  U kunt bezwaar maken tegen benadering door Solcon voor doelen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.

  U kunt los van elkaar bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:​

  • schriftelijke benadering
  • benadering via SMS/e-mail
  • telemarketing

  U kunt dit doen door een e-mail te sturen.

  U kunt verdere commerciële benadering van Solcon via mail of sms ook voorkomen door de instructies te volgen die worden gegeven in de e-mails en sms-berichten die u ontvangt. Solcon zal uw bezwaar zo snel mogelijk verwerken. Wel kan er wat tijd voorbijgaan voordat uw bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het daarom gebeuren dat u toch nog benaderd wordt.

 • 9.4 Recht op vergetelheid

  In sommige gevallen hebt u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt Solcon dan eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in. Solcon verwijdert uw gegevens dan.

 • 9.5 Recht op dataportabiliteit

  U hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Solcon van u heeft. Zo kunt u die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van eenzelfde soort dienst. U kunt ook aan Solcon vragen of wij de gegevens direct aan die andere organisatie geven.

 • 9.6 Klacht indienen bij de toezichthouder

  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de www.autoriteitpersoonsgegevens.nl van de AP.

10. Contact

 • 10. Contact
    Mail naar Bel onze Klantenservice
  Functionaris Gegevensbescherming
  De heer J.B.C. Jongenelen
  privacyofficer@kpn.com  
  Recht op inzage info@solcon.nl  
  Recht op correctie, vergetelheid en dataportabiliteit info@solcon.nl  
  Verzet tegen gebruik gegevens voor analyse, marketing info@solcon.nl  
  Verzet tegen schriftelijke benadering info@solcon.nl  
  Verzet tegen e-mail/sms benadering info@solcon.nl  
  Verzet tegen telefonische benadering info@solcon.nl  
  Verwijderen gegevens in telefoongids/abonnee-informatiebestand info@solcon.nl  
  Blokkeren nummerweergave   088 – 003 22 22
  Melden telefonische overlast info@solcon.nl  
  Opvragen vorige versie privacy statement info@solcon.nl