Belangrijkste wijzigingen Algemene Voorwaarden

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden
3.11 Solcon is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien dat geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming 3.11 Solcon is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder toestemming van de Klant over te dragen aan een derde, indien dat geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.
7.4 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum gespecificeerd en onderbouwd aan Solcon kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de in rekening gebrachte of geïncasseerde bedragen. Betaling van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt, mag niet worden opgeschort. 8.4 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum gespecificeerd en onderbouwd aan Solcon kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de in rekening gebrachte of geïncasseerde bedragen. Betaling van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt, mag niet worden opgeschort. Indien de Klant consument is geldt de termijn van 30 dagen niet, indien de Klant niet eerder heeft kunnen of behoorde te ontdekken dat de geïncasseerde bedragen niet kloppen.
n.v.t. 4.10 Indien de Klant een elektronische communicatiedienst afneemt en er sprake is van een voortdurende discrepantie tussen de werkelijke kwaliteit van de geleverde diensten en de afgesproken kwaliteit, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
n.v.t. Artikel 5 – Overstappen en nummerbehoud
5.1 De Klant kan een bij Solcon gebruikt telefoonnummer naar een andere aanbieder meenemen, indien de andere aanbieder nummerbehoud aanbiedt voor de dienst waarmee de Klant overstapt.
5.2 Indien de Klant overstapt naar een andere aanbieder met de overstapservice van die aanbieder, eindigt de Overeenkomst uiterlijk op de datum waarop de andere aanbieder aangeeft dat de diensten zijn geactiveerd. Indien de Klant overstapt zonder gebruikmaking van de overstapservice eindigt de Overeenkomst op de datum waartegen de Klant heeft opgezegd.
5.3 Indien de Klant overstapt van een andere aanbieder naar Solcon met gebruikmaking van de overstapservice van Solcon, machtigt de Klant Solcon om de overeenkomst van de Klant met de andere aanbieder op te zeggen en de overstap uit te voeren. De Klant dient er bij een overstap rekening mee te houden dat de andere aanbieder een afkoopsom in rekening kan brengen indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd.
5.4 Indien de Klant kan bij een overstap naar Solcon een telefoonnummer dat in gebruik was bij een andere aanbieder wil meenemen kan Klant een aanvraag voor nummerbehoud indienen. De Klant machtigt Solcon in dat geval om het telefoonnummer over te zetten van de andere aanbieder naar Solcon en indien gewenst de overeenkomst tussen de Klant en de andere aanbieder op te zeggen.
5.5 Bij het inwerkingtreden van deze Algemene Voorwaarden is gewijzigde wet- en regelgeving in voorbereiding over nummerbehoud en overstappen op basis van de Europese Richtlijn Telecomcode. Deze regels worden vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Deze regelgeving kan onder meer worden geraadpleegd op overheid.nl. Indien de Klant op grond van deze wetgeving aanvullende rechten heeft spant Solcon zich in om ervoor te zorgen dat de Klant daar tijdig gebruik van kan maken. Wat in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen over nummerbehoud en overstappen beperkt de Klant niet in de rechten die hij volgens de genoemde regelgeving heeft.
8.4 Solcon is gerechtigd om jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen op de prijzen van al haar Producten en diensten overeenkomstig de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS. De prijscorrectie volgens deze index levert geen grond op voor de Klant om de Overeenkomst te beëindigen, tenzij de prijscorrectie binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst wordt toegepast. 9.4 Solcon is gerechtigd om jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen op de prijzen van al haar Producten en diensten overeenkomstig de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS. Indien een inflatiecorrectie wordt toegepast vindt dit plaats op 1 januari over de voorgaande periode 1 januari tot en met 31 december. De prijscorrectie volgens deze index levert geen grond op voor de Klant om de Overeenkomst te beëindigen, tenzij de prijscorrectie binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst wordt toegepast.
10.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Solcon te zijn gemeld. Alle schade, die ontstaat als gevolg van te late melding, komt geheel voor rekening van de Klant. Indien de Klant binnen een jaar nadat hij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met ontstane schade, deze schade niet meldt, dan komt de Klant niet in aanmerking voor enige vergoeding 11.5 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Solcon te zijn gemeld. Alle schade, die ontstaat als gevolg van te late melding, komt geheel voor rekening van de Klant. De termijn van één maand geldt niet als de Klant consument is en duidelijk maakt dat er niet op tijd of schriftelijk gereageerd kon worden. Indien Klant consument is en een product van Solcon koopt dient de schade binnen twee maanden nadat deze is ontdekt, schriftelijk aan Solcon te zijn gemeld.
14.1 De Klant zal de Dienst aanwenden voor normaal consumentengebruik. Normaal gebruik is persoonlijk gebruik voor privédoeleinden. 15.1 De Klant zal de Dienst aanwenden voor normaal consumentengebruik. Normaal gebruik is persoonlijk gebruik voor privédoeleinden. Indien de Klant een zakelijke klant is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal de Klant de dienst alleen voor gewoon zakelijk gebruik aanwenden.
14.3 De Klant is verantwoordelijk voor de door hem gebruikte Randapparatuur en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor toegang tot de Dienst. De Klant draagt tevens zorg voor een afdoende beveiligingsniveau van zijn randapparatuur teneinde te zorgen dat derden en/of het netwerk van Solcon geen overlast ondervinden van besmettingen op de Randapparatuur van de Klant. Indien er toch sprake is van dergelijke besmettingen, behoudt Solcon zich het recht voor na voorafgaande waarschuwing, de dienst van de Klant geheel of gedeeltelijk te blokkeren. De Klant dient de besmetting dan te verhelpen binnen de daarvoor door Solcon aangegeven termijn. Indien er na afloop van deze termijn nog steeds sprake is van besmetting, behoudt Solcon zich het recht voor de Dienst zonder nadere waarschuwing geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen, totdat de klant kan aantonen dat de besmetting is opgeheven. Indien voorafgaande waarschuwing niet mogelijk is vanwege de vereiste spoed, kan Solcon overgaan tot directe gehele of gedeeltelijke buitenwerkingstelling van de Dienst. De klant wordt dan zo spoedig mogelijk achteraf geïnformeerd 15.3 De Klant is verantwoordelijk voor de door hem gebruikte Randapparatuur en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor toegang tot de Dienst.
15.4 Solcon neemt alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om haar netwerk en diensten zo goed mogelijk te beveiligen. De Klant dient zorg te dragen voor een afdoende beveiligingsniveau van zijn Randapparatuur teneinde te zorgen dat derden en/of het netwerk van Solcon geen overlast ondervinden van besmettingen op de Randapparatuur van de Klant. Indien er toch sprake is van dergelijke besmettingen, behoudt Solcon zich het recht voor na voorafgaande waarschuwing, de dienst van de Klant geheel of gedeeltelijk te blokkeren. De Klant dient de besmetting dan te verhelpen binnen de daarvoor door Solcon aangegeven termijn. Indien er na afloop van deze termijn nog steeds sprake is van besmetting, behoudt Solcon zich het recht voor de Dienst zonder nadere waarschuwing geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen, totdat de klant kan aantonen dat de besmetting is opgeheven. Indien voorafgaande waarschuwing niet mogelijk is vanwege de vereiste spoed, kan Solcon overgaan tot directe gehele of gedeeltelijke buitenwerkingstelling van de Dienst. De klant wordt dan zo spoedig mogelijk achteraf geïnformeerd. Solcon kan tevens (tijdelijk) uitgaande e-mailberichten die worden verstuurd vanaf het internetadres van de Klant blokkeren. Solcon kan deze maatregel onder meer nemen als er vanaf de internetverbinding van de Klant ongewenste e-mail wordt verstuurd of als Solcon hierover klachten heeft ontvangen. Indien Solcon deze maatregel neemt wordt de Klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld, tenzij dat wegens spoedeisendheid niet kan.
15.5 Solcon filtert e-mail berichten op spam en virussen. Indien Solcon reden heeft om aan te nemen dat een voor de Klant bedoeld e-mailbericht een spambericht is of een virus heeft, kan Solcon dit bericht tijdelijk verplaatsen en/of verwijderen. Solcon kan niet garanderen dat alle spamberichten en e-mails met virussen worden verplaatst of verwijderd of dat er nooit een bericht wordt verplaatst of verwijderd dat geen spambericht is of geen virus heeft.
n.v.t. 18.7 Indien de Klant een telefoondienst afneemt kan hij worden vermeld in de papieren of elektronische telefoongids en opgenomen worden in nummerinformatiediensten. Solcon geeft gegevens van de Klant alleen aan aanbieders van telefoongidsen en nummerinformatiediensten indien de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Wijzigingen in de door de nummerinformatiediensten vermelde gegevens kunnen door de Klant worden aangegeven via mijnnummervermelding.nl. Solcon is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onrechtmatige vermelding van gegevens van de Klant door nummerinformatiediensten.
n.v.t. 20.8 Naast deze Algemene Voorwaarden gelden voor sommige diensten die Solcon aanbiedt ook gedragscodes, waar Solcon zich aan houdt. Dit zijn bijvoorbeeld de Gedragscode transparantie internetsnelheden en de Gedragscode notice-and-takedown. De toepasselijke gedragscodes kunnen worden gevonden op de website van Solcon.