Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Aanbiedingsvorm: ‘Een Dienst met de daarbij behorende
gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden;

Aanvullende Voorwaarden: Voorwaarden in aanvulling op de
Algemene Voorwaarden, alleen van toepassing op de in de voorwaarden
genoemde diensten van Solcon, welke zijn opgesteld en
van toepassing zijn op de Overeenkomst;

Aansluiting: De door Solcon ter beschikking gestelde Voorzieningen
die het mogelijk maken gebruik te maken van de Dienst;

ACM: Autoriteit Consument en Markt;
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden die van
toepassing zijn op de Overeenkomst;

Contentdiensten: Diensten die bestaan uit de levering of doorgifte
via het Elektronisch Communicatienetwerk van content, waaronder
maar niet beperkt tot-muziek, foto’s, films, radio-en televisieprogramma’s
en computerprogramma’s;

Dienst: De dienst die op grond van de Overeenkomst aan de Klant
wordt geleverd;

Elektronisch communicatienetwerk: Transmissiesystemen, waaronder
mede begrepen de schakel-of netwerk routeringsapparatuur en
andere middelen, die het mogelijk maken signalen over te brengen
via kabels, radiogolven, optische of andere elektromagnetische
middelen, waaronder satellietnetwerken, vaste en mobiele
terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover deze voor
overdracht van signalen worden gebruikt en netwerken voor radio-en
televisieomroep en kabeltelevisie netwerken, ongeacht de aard van
de overgebrachte informatie;

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Elektronische
communicatiediensten, die valt onder de Stichting Geschillencommissies
voor Consumentenzaken, zie ook www.degeschillencommissie.
nl;

Klant: Degene die met Solcon een Overeenkomst heeft afgesloten
of daartoe een aanvraag indient;

Maand: Een aaneengesloten periode tot dezelfde datum in de
eerstvolgende kalendermaand, tenzij uit de context voortvloeit dat
een kalendermaand wordt bedoeld;
Netwerkaansluitpunt: Fysiek punt waarop de Klant de toegang tot
het Netwerk wordt geboden.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Solcon en de Klant op
grond waarvan Solcon de Dienst, alsmede de Voorzieningen die
nodig zijn om de Dienst te kunnen gebruiken, levert en waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Product: Ieder op grond van een overeenkomst door Solcon te
leveren of geleverd goed, waaronder mede te verstaan software;

Randapparatuur: Apparatuur in eigendom van de Klant, bestemd om
rechtstreeks of indirect te worden aangesloten op het Elektronisch
communicatienetwerk dan wel op de Voorzieningen, ten behoeve
van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie
(bijvoorbeeld telefoons, computers en televisies);

Solcon: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Solcon Internetdiensten B.V.

Toegangscode: Een unieke combinatie van gebruikersnaam,
wachtwoord en/of PIN die Solcon aan de Klant ter beschikking stelt
teneinde toegang te verkrijgen tot de Dienst.

Verkeersgegevens: Gegevens omtrent verkeer, waaronder
belverkeer, zoals begintijdstip, duur en eindtijdstip van een oproep,
nummer van de opgeroepen Aansluiting, en (bij doorschakeling)
nummers van de doorgeschakelde Aansluitingen;

Voorzieningen: Onderdelen van het Elektronisch Communicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur, modems, smartcards, tuners
en eventueel daarbij behorende gebruikers-documentatie en
programmatuur, die eigendom blijven van Solcon en die de Klant
ten behoeve van het gebruik van de Dienst van Solcon huurt of in
bruikleen heeft;

Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag met uitzondering van in
Nederland algemeen erkende feestdagen.

Artikel 2 – Het aanbod

2.1 Solcon brengt het aanbod schriftelijk, elektronisch of
mondeling uit.

2.2 Het aanbod is vrijblijvend en bevat een voldoende
gespecificeerde omschrijving van de Dienst, de eenmalige en
periodieke tarieven en van de voorwaarden waaronder deze
worden verricht.

2.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de stappen die nodig
zijn alvorens de Dienst kan worden verricht alsmede een
vermelding van de kosten van de daartoe benodigde
werkzaamheden.

2.4 Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene
voorwaarden en gaat vergezeld van een exemplaar daarvan.
Indien het aanbod niet onmiddellijk vergezeld kan gaan van
de Algemene voorwaarden, worden deze zo snel mogelijk
toegezonden.

2.5 Solcon onthoudt zich van oneerlijke handelspraktijken.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het
aanbod door de Klant en door acceptatie daarvan door
Solcon.

3.2 Solcon stuurt een schriftelijke of elektronische bevestiging van
de acceptatie aan de Klant.

3.3 Bij Overeenkomsten op afstand of overeenkomsten buiten de
verkoopruimte voor het verlenen van een dienst, zoals
bedoeld in het BW, kan de Klant binnen veertien kalenderdagen
na de bevestiging van de Overeenkomst door Solcon
deze schriftelijk of elektronisch ontbinden. Solcon kan in dat
geval, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van
het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding
in rekening brengen. Na deze periode is Solcon gerechtigd de
kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen.

3.4 In geval van de levering van een of meerdere zaken al dan in
combinatie met de levering van een dienst is er sprake van
Consumentenkoop zoals bedoeld in het BW. In dat geval gaat
de bedenktermijn van 14 dagen in vanaf het moment dat de
Consument de laatste zaak behorende bij de overeenkomst
geleverd krijgt.

3.5 Op verzoek van de Klant kan al tijdens de bedenktermijn
worden gestart met levering van de dienst door Solcon.
Indien de Klant alsnog gebruik maakt van zijn recht op
ontbinding, dan kan Solcon de gemaakte kosten (waaronder
een evenredig gedeelte van het abonnementsgeld voor de
Dienst en evt. kosten voor het verzenden en retourneren van
randapparatuur) bij de klant in rekening brengen.

3.6 Artikel 3.3 is niet van toepassing op het leveren van
Contentdiensten die met instemming van de klant nog tijdens
de bedenktermijn worden geleverd, zoals maar niet beperkt
tot het kijken van pay-per-view TV programma’s.

3.7 De eenmalige en periodieke tarieven die de Klant moet betalen
worden bij het sluiten van de Overeenkomst vastgesteld.

3.8 Solcon is gerechtigd redelijke voorwaarden te stellen voor
de technische aspecten met betrekking tot de verbinding,
aansluiting en hardware van de Klant.

3.9 De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst en/of enig
recht of enige verplichting die daaruit voortvloeit over te
dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Solcon.

3.10 Solcon is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit
de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien dat
geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel
van) de door haar gedreven onderneming.

Artikel 4 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of
onbepaalde tijd.

4.2 Dienst(en) die als onderdeel van de Overeenkomst om niet
(gratis) worden verstrekt, kunnen zonder nadere kennisgeving
door Solcon worden opgeschort of opgeheven, indien van
deze Dienst(en) drie aangesloten maanden geen gebruik
wordt gemaakt.

4.3 Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd niet wordt
opgezegd, wordt deze automatisch verlengd naar een
contract voor onbepaalde tijd.

4.4 Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn door de Klant
opzegbaar één maand voor het einde van de duur van de
Overeenkomst. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn
te allen tijde door de Klant opzegbaar met een opzegtermijn
van één maand. Als moment van opzeggen geldt het moment
van ontvangst van de opzegging door Solcon. De klant kan de
overeenkomst schriftelijk of elektronisch opzeggen.

4.5 Solcon stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte
van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de
dienstverlening wordt beëindigd.

4.6 Zowel de Klant als Solcon kunnen de Overeenkomst
ontbinden indien (a) de Klant is overleden of (b) de Klant
is verhuisd naar een locatie waar Solcon de Dienst of een
vergelijkbare Dienst niet kan leveren omdat het door Solcon
geëxploiteerde of gebruikte netwerk geen bereik heeft of
anderszins niet is voldaan aan de voor aansluiting
noodzakelijke voorwaarden.

4.7 Solcon kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden,
haar diensten staken dan wel opschorten indien:
a. de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen
is aangegaan of heeft nagelaten juiste gegevens of
wijzigingen daarvan door te geven aan Solcon met het
oogmerk te misleiden of misbruik te maken van
omstandigheden, of
b. Solcon aannemelijk kan maken dat de Klant handelt in
strijd met de wet of schade toebrengt aan een ander, of
c. de Klant niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen voldoet, tenzij de tekortkoming gezien haar
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt, of
d. het faillissement of de surseance van betaling van de
Klant is aangevraagd of uitgesproken dan wel de
toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen is aangevraagd of uitgesproken, of e. de Klant
handelingsonbekwaam was of onder bewind stond op
het moment van het aangaan van de Overeenkomst, of
f. de Klant verplichtingen uit hoofde van een andere
overeenkomst met Solcon na ingebrekestelling niet
nakomt. Solcon stelt de Klant hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte.

4.8 De Klant is gerechtigd de Overeenkomst zonder schadeplichtig
te worden te ontbinden in geval van wijziging van
deze Algemene Voorwaarden en/ of tarieven als bedoeld in
artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden en bij wijziging
van de dienstverlening als bedoeld in artikel 13 van deze
Algemene Voorwaarden, indien deze wijzigingen objectief ten
nadele van de Klant strekken. De Klant is niet gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden indien de wijziging noodzakelijk
was om te voldoen aan door de wet gestelde regels, die na
het aangaan van de Overeenkomst van kracht zijn geworden.

4.9 Als een van de partijen een verplichting uit hoofde van de
Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde
niet nakomt, dan mag de wederpartij de nakoming van de
daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke
of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts
toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

4.10 Indien Solcon enige verplichting uit de Overeenkomst of uit
enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, is de
Klant bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Dit kan echter pas nadat de Klant Solcon
schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld en Solcon
er niet in is geslaagd de tekortkoming binnen de aangezegde
redelijke termijn te herstellen. Een en ander tenzij de
tekortkoming van Solcon gezien haar geringe betekenis de
ontbinding niet rechtvaardigt.

4.11 Indien de Overeenkomst als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming van de Klant tussentijds eindigt, is de Klant een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van de
periodieke vergoedingen bedoeld in artikel 8 van deze
Algemene Voorwaarden die de Klant bij regelmatige
opzegging over de resterende duur van de Overeenkomst
verschuldigd zou zijn. Solcon is gerechtigd in plaats van de
boete de volledige schade als gevolg van beëindiging van de
Overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming
van de Klant, op de Klant te verhalen.

4.12 Na beëindiging van de Overeenkomst dient de Klant de
gehuurde Voorzieningen onbeschadigd te retourneren aan
Solcon, tenzij Solcon aangeeft de Voorzieningen zelf te zullen
verwijderen. In dit laatste geval dient de Klant Solcon op
eerste verzoek de gelegenheid tot verwijdering van de
Voorzieningen te bieden. Indien de Klant een maand na
beëindiging van de overeenkomst de gehuurde Voorziening
niet heeft geretourneerd of Solcon niet in de gelegenheid
heeft gesteld de Voorzieningen te verwijderen, blijft de in
artikel 8 bedoelde periodieke huurvergoeding door hem
verschuldigd tot het moment dat de Voorziening aan Solcon
is geretourneerd, echter niet langer dan drie maanden na
beëindiging van de Overeenkomst. Indien de Klant de
Voorziening beschadigd retourneert dan wel de Voorziening
drie maanden na beëindiging van de Overeenkomst nog niet
heeft geretourneerd, is de Klant gehouden Solcon de
vervangingswaarde te vergoeden.

Artikel 5 – Verhuizing

5.1 Onder verhuizing wordt verstaan het wijzigen van het
woonadres van de Klant of het adres waar de Dienst wordt
geleverd.

5.2 De Klant dient minimaal een maand van tevoren zijn nieuwe
adres schriftelijk of elektronisch aan Solcon mede te delen.
De Klant kan zijn Aansluiting mee laten verhuizen naar zijn
nieuwe adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een
gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden, waaronder
het buitenland, of sprake is van andere technische
belemmeringen waardoor het verhuizen van de Aansluiting
niet realiseerbaar is. De Klant dient de Voorzieningen en/of
de Randapparatuur te demonteren en mee te nemen naar
het nieuwe adres. Het is de Klant niet toegestaan om zelf
wijzigingen aan te brengen in het netwerkaansluitpunt of deze
te (laten) verplaatsen, behoudens met instemming van Solcon.

5.3 Solcon stelt in overleg met de Klant vast wanneer de
verhuizing van de Aansluiting zal plaatsvinden. Indien de
Aansluiting op het nieuwe adres, op het vastgestelde tijdstip,
niet werkend wordt opgeleverd, is Solcon niet gehouden tot
enige schadevergoeding aan de Klant. In dat geval wordt in
overleg een nieuw tijdstip voor verhuizing van de Aansluiting
vastgesteld.

5.4 De Overeenkomst loopt voor, tijdens en na de verhuizing
door. De Klant blijft gehouden de vergoedingen te betalen als
bedoeld in artikel 8 en aan de verhuizing van de Aansluiting
redelijkerwijs verbonden kosten.

Artikel 6 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en
tarieven

6.1 Solcon is gerechtigd – na de Klant daarvan op genoegzame
wijze op de hoogte te hebben gebracht – een beding van de
Overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en
tarieven te wijzigen. De wijzigingen treden één maand na de
bekendmaking, of op een latere datum in de bekendmaking
vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is
vereist, die alsdan wordt toegepast.

6.2 Behoudens het gestelde in het vierde lid gelden dergelijke
wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn verklaard, tenzij Solcon aangeeft dat dat niet het geval is.

6.3 Indien een Klant een wijziging, die betrekking heeft op een
door hem afgenomen Dienst, niet wenst te accepteren, kan
hij de overeenkomst met betrekking tot die Dienst schriftelijk
beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging
van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de
ingangsdatum van de wijziging door Solcon ontvangen te zijn.

6.4 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet in de onderstaande
situaties, in welk geval Solcon de Klant zal informeren om
welke reden de Klant de Overeenkomst niet kosteloos kan
beëindigen:
a. indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van de
Klant is;
b. indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft
voor de (rechts) positie van de Klant;
c. Indien de Klant de mogelijkheid wordt geboden de wijziging
te weigeren;
d. indien de wijziging reeds bij het aangaan van de
Overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen,
zoals een periodieke aanpassing van de tarieven aan de
inflatie;
e. indien de wijziging van overheidswege is
voorgeschreven; of
f. in andere gevallen waarin de mogelijkheid tot opzegging
door de Klant niet vereist is op grond van geldende weten
regelgeving.

6.5 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden geheel
of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel
nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige
onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een
bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 7 – De betaling

7.1 De in artikel 8 bedoelde eenmalige en periodieke vergoedingen
zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Dienst door
Solcon in werking is gesteld. Indien het in werking stellen
wordt verhinderd door omstandigheden die aan de Klant kunnen
worden toegerekend, (bijvoorbeeld doordat Solcon ten
gevolge van aan de Klant toerekenbare omstandigheden onvoldoende
toegang heeft tot een locatie waar een Aansluiting
moet worden geïnstalleerd), zijn de bedragen verschuldigd
vanaf de datum waarop indienststelling zou hebben kunnen
plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend.
Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de
datum dat ze in rekening worden gebracht.

7.2 Solcon is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van
eenmalig
en periodiek verschuldigde vergoedingen. Voor
specifieke Aanbiedingsvormen kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden
worden vastgesteld.

7.3 Solcon brengt de verschuldigde bedragen door middel van
een digitale factuur periodiek aan de Klant in rekening, tenzij
een andere wijze van facturering is overeengekomen. In
bijzondere gevallen (zoals bij bovengemiddeld hoge bedragen
voor gebruiksafhankelijke vergoedingen in een beperkte
peri ode) kan Solcon tussentijds die vergoedingen in rekening
brengen.

7.4 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen
binnen dertig dagen na factuurdatum gespecificeerd en
onderbouwd aan Solcon kenbaar te worden gemaakt. Na het
verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht akkoord
te zijn gegaan met de in rekening gebrachte of geïncasseerde
bedragen. Betaling van het gedeelte van het in rekening
gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt
gemaakt, mag niet worden opgeschort.

7.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Klant verplicht
Solcon te machtigen een automatische incasso te kunnen
uitvoeren. De Klant is verplicht binnen dertig (30) dagen na
het sluiten van het de Overeenkomst dan wel binnen tien (10)
dagen na eerste schriftelijke verzoek van Solcon, alle daartoe
benodigde correcte en volledige gegevens aan Solcon te
verstrekken. Indien de machtigingskaart niet binnen de
genoemde termijn is ontvangen, ontvangt de Klant van
Solcon een laatste sommatie. Indien de Klant niet binnen
een termijn van vijf (5) dagen na de laatste sommatie gehoor
heeft gegeven aan de sommatie, is Solcon gerechtigd zonder
nadere aankondiging de Klant af te sluiten en afgesloten te
houden zolang de Klant zijn verplichtingen niet na is
gekomen. Deze afsluiting ontslaat de Klant niet van zijn (betalings)
verplichtingen jegens Solcon.

7.6 Indien de Klant een machtiging tot automatische incasso heeft
verstrekt, draagt hij telkens zorg voor een toereikend saldo op
de voor automatische incasso bestemde bank-of girorekening.

7.7 De Klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
Solcon zendt na het verstrijken van deze datum de
Klant een betalingsherinnering, waarin de Klant de gelegenheid
wordt geboden om binnen veertien dagen alsnog voor
de betaling zorg te dragen.

7.8 Vanaf het verstrijken van deze veertien (14) dagen is de Klant
over al hetgeen hij aan Solcon verschuldigd is, de wettelijke
rente verschuldigd.

7.9 Blijft de Klant in verzuim na het verlopen van de termijn
gesteld in de betalingsherinnering ten aanzien van de
nakoming van één of meer verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, dan komen,
onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim
verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten worden
gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van
€ 50,-. Indien Solcon hogere kosten heeft moeten maken,
dienen ook deze door de Klant vergoed te worden.

7.10 De door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de
eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en
(buitengerechtelijke) kosten en daarna in mindering op o
peisbare facturen (de oudste eerst).

7.11 Solcon is gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek naar
de Klant te (doen) uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kan
Solcon zekerheid verlangen. De Klant heeft in dat geval recht
op inzage van de uitkomsten van het kredietwaardigheid
onderzoek.

7.12 Indien er op grond van feiten en omstandigheden
redelijkerwijs twijfel kan bestaan of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen
zal (kunnen) voldoen, heeft Solcon het recht bij
of op ieder moment na het aangaan van de Overeenkomst
van de Klant zekerheid te verlangen in de vorm van een waarborgsom,
bankgarantie of anderszins veilig te stellen dat de
Klant zowel aan zijn betalings-als aan zijn overige verplichtingen
zal voldoen. Het bedrag waarvoor zekerheid kan worden
gevraagd zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Klant over
een periode van zes maanden aan Solcon verschuldigd zal
zijn.

7.13 Indien de Klant geen gehoor geeft aan het verzoek tot het
stellen van financiële zekerheid, is Solcon gerechtigd zonder
nadere aankondiging de Klant af te sluiten en afgesloten te
houden zolang de Klant zijn verplichtingen niet na is
gekomen. Deze afsluiting ontslaat de Klant niet van zijn
(betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.

7.14 Indien de Klant bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen
de door hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren
ongegrond zijn gebleken, kan Solcon, wanneer wederom
bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten
vooraf aan de Klant in rekening brengen. Solcon zal de Klant
meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken
alvorens een onderzoek wordt gestart.

Artikel 8 – Tarieven en vergoedingen

8.1 De Klant is aan Solcon vergoedingen verschuldigd voor door
hem van Solcon afgenomen Diensten volgens de daarvoor
vastgestelde tarieven. Alle door Solcon gehanteerde prijzen
zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW en eventuele
invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en
vervoerskosten tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.
8.2 De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde
bedragen en maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde
bedragen en variabele verschuldigde bedragen. De
tarieven worden door Solcon bekend gemaakt, onder meer
via haar internetsite.

8.3 De door de Klant te betalen vergoedingen hebben slechts
betrekking op de door Solcon verstrekte Diensten en/of
Producten en betreffen niet enige door de Klant te maken
of gemaakte kosten voor diensten of producten van derden
teneinde van de Diensten en/of Producten van Solcon gebruik
te kunnen maken (bijvoorbeeld de huur van een telefoonlijn
of kabelaansluiting in gevallen waarin dit niet bij de dienstverlening
van Solcon is inbegrepen).

8.4 Solcon is gerechtigd om jaarlijks een inflatiecorrectie toe
te passen op de prijzen van al haar Producten en diensten
overeenkomstig de Consumenten Prijs Index (CPI) van het
CBS. De prijscorrectie volgens deze index levert geen grond
op voor de Klant om de Overeenkomst te beëindigen, tenzij
de prijscorrectie binnen 3 maanden na de ingangsdatum van
de overeenkomst wordt toegepast.

8.5 Solcon is daarnaast gerechtigd, maximaal tweemaal per jaar,
de prijzen te verhogen. Zij stelt de Klant hiervan één maand
voor het intreden van de wijziging op de hoogte. De Klant is
in geval van een prijsverhoging gerechtigd de Overeenkomst
op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
één maand gerekend vanaf het moment waarop de Klant
bekend werd met de (voorgenomen) verhoging.

8.6 Solcon kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor
het gebruik van Contentdiensten of andere diensten van derden
op last van deze derden bij de Klant innen. Solcon staat
er voor in dat de Klant met de betaling van deze vergoedingen
aan Solcon jegens die derde bevrijdend heeft betaald.

8.7 Voor zover maandelijks aan Solcon verschuldigde bedragen
ten behoeve van Diensten niet over een volle kalendermaand
verschuldigd zijn, wordt een evenredig gedeelte van het
maandbedrag in rekening gebracht, tenzij daarvan in een
Aanbiedingsvorm expliciet wordt afgeweken.

8.8 Van de tarieven bestaande uit eenmalige vergoedingen kan
worden afgeweken indien de totstandbrenging van de Aansluiting
uitzonderlijke, ver boven het gemiddelde uitgaande,
kosten met zich brengt.

8.9 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de
gegevens van Solcon beslissend, tenzij wordt aangetoond dat
deze gegevens niet juist zijn. Solcon dient bij de vaststelling
van deze gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die
daarbij verlangd mag worden.

Artikel 9 – Opschorting en overmacht

9.1 Een tekortkoming in de dienstverlening kan Solcon niet
worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen,
niet voor risico van Solcon komende uitval van het
aansluitpunt van het door Solcon geëxploiteerde of gebruikte
netwerk. In geval van overmacht, vervalt de verplichting van
Solcon tot nakoming van de Overeenkomst. Solcon is dan
geen schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt
voor de duur van de overmacht. Gedurende de periode van
overmacht kan de Klant geen nakoming van de Overeenkomst
vorderen. Solcon is gehouden aan de Klant een met de
duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van de
periodiek verschuldigde bedragen tenzij dit redelijkerwijs, met
in achtneming van duur en omstandigheden niet van hem kan
worden gevraagd.

9.2 Indien Solcon een verplichting uit de Overeenkomst niet
(behoorlijk) nakomt, is de Klant gerechtigd zijn daartegenover
staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming
geen opschorting rechtvaardigt.

9.3 Solcon is gerechtigd om de Dienst tijdelijk buiten gebruik te
stellen indien de Klant een of meer verplichtingen uit hoofde
van deze Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en deze
tekortkoming buitengebruikstelling rechtvaardigt. Solcon
zal de klant hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dat
redelijkerwijs niet van Solcon verlangd kan worden. Solcon is
pas gerechtigd de Dienst buiten gebruik te stellen wegens
niet tijdige betaling nadat Solcon een schriftelijke aanmaning
heeft verzonden met een nadere termijn en de Klant ook
binnen deze termijn niet heeft betaald. De verplichting van de
Klant tot betaling van de vergoedingen als bedoeld in artikel
8 van deze Algemene Voorwaarden blijft gedurende tijd van
buitengebruikstelling bestaan.

9.4 Solcon zal de Dienst weer leveren als de Klant binnen een door
Solcon gestelde termijn daadwerkelijk alsnog nakomt. Voor
deze indienststelling zijn (her)aansluitingskosten verschuldigd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Solcon

10.1 Solcon is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover
de Klant aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat
bepaalt.

10.2 Solcon is voor het verrichten van informatiediensten niet
verder aansprakelijk dan voorzover dat uit artikel 6:196 sub c
BW volgt.

10.3 Solcon is tegenover de Klant slechts aansprakelijk tot maximaal
tweemaal het door de Klant aan Solcon verschuldigde
jaarabonnement voor desbetreffende dienst(en). Per jaar is
Solcon tegenover een en dezelfde Klant slechts aansprakelijk
tot maximaal viermaal het door de Klant aan Solcon verschuldigde
jaarabonnement voor desbetreffende dienst(en).

10.4 Voor schadevergoeding geldt een drempelbedrag van 10
(tien) Euro voor de Klant, met dien verstande dat bij overschrijding
het drempelbedrag mede wordt vergoed.

10.5 Solcon is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
het missen van gegevens omdat de dienst niet door de Klant
is ontvangen noch voor schade die het gevolg is van
gegevens die via het netwerk zijn getransporteerd.

10.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één
maand nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt,
schriftelijk aan Solcon te zijn gemeld. Alle schade, die ontstaat
als gevolg van te late melding, komt geheel voor rekening van
de Klant. Indien de Klant binnen een jaar nadat hij bekend
werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met ontstane
schade, deze schade niet meldt, dan komt de Klant niet in
aanmerking voor enige vergoeding.

10.7 Alle rechtsvorderingen van de Klant jegens Solcon,
aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen,
verjaren één jaar nadat de betreffende vordering en/of
aanspraak is ontstaan.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de Klant

11.1 De Klant is in geval van een toerekenbare tekortkoming
tegenover Solcon aansprakelijk voor schade voor zover de wet
dat bepaalt.

11.2 Onder schade als bedoeld in het vorige lid valt eveneens
schade als gevolg van tenietgaan, verlies of beschadiging van
door Solcon aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur.

11.3 De Klant vrijwaart Solcon tegen aanspraken van derden op
vergoeding van schade, voor zover deze aanspraak is gegrond
op het gebruik dat van de dienst is gemaakt en/of de inhoud
van verzonden gegevens, opgevraagde informatie en
eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop betreft.

Artikel 12 – De Aansluiting

12.1 De Klant garandeert dat al hetgeen benodigd is voor het tot
stand brengen van de Aansluiting op de locatie van de Klant
aanwezig en beschikbaar is. Solcon is niet verantwoordelijk
voor vertragingen in het tot stand brengen van de Aansluiting
indien dit het gevolg is van het niet voldoen aan zijn
verplichting uit dit artikel.

12.2 De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die Solcon en /
of haar onderaannemers maken als gevolg van enige vertraging
in de totstandbrenging van de Aansluiting, voor zover
deze vertraging het gevolg is van het niet nakomen door de
Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

12.3 Bij technische wijzigingen in de aansluiting waartoe Solcon
door de overheid is genoodzaakt of die door Solcon op verzoek
van de Klant zijn aangebracht, is het bepaalde in artikel 6
niet van toepassing.

12.4 Technische wijzigingen in de aansluiting die door de Klant zelf
en op eigen initiatief zijn aangebracht kunnen leiden tot het
in rekening brengen van redelijke kosten of kunnen, indien de
Dienst hierdoor niet meer kan worden geleverd, aanleiding
geven tot beëindiging van de Overeenkomst door Solcon.

Artikel 13 – De Dienst

13.1 Solcon is gerechtigd toegang tot (onderdelen van) de Dienst
en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces, al dan
niet tijdelijk, te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken,
en/of andere maatregelen te nemen, indien dat noodzakelijk
is in het kader van overmacht of tijdelijk technisch onderhoud.
De Klant zal hiervan steeds tijdig vooraf (of indien dat niet mogelijk
is, zo spoedig mogelijk) op de hoogte worden gebracht.
Het uitgangspunt van Solcon is dat de overlast voor de Klant
zoveel mogelijk wordt beperkt.

13.2 Solcon spant zich in om de Dienst met een minimum aan
storingen en/of onderbrekingen te leveren. Solcon garandeert
echter geen ongestoorde of ononderbroken levering van de
Dienst. Indien er zich een storing of onderbreking voordoet
zal Solcon deze zo spoedig mogelijk -met zo min mogelijk
overlast voor alle Klanten-verhelpen.

13.3 Solcon is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen
en/of verbeteringen op de Dienst en/of de Toegangscode
door te voeren, indien dat nodig mocht blijken of een verbetering
van de Dienst oplevert (dit ter beoordeling van Solcon).
Indien dit tot gevolg heeft dat de Dienst tijdelijk wordt onderbroken
of met een verminderde prestatie wordt geleverd, zal
Solcon de Klant hierover tijdig vooraf informeren, of indien
dat niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk.

13.4 De Klant dient een storing in het functioneren van de Dienst
zo spoedig mogelijk aan Solcon te melden bij de Servicedesk.
Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval binnen vijf werkdagen nadat zij aan Solcon bekend zijn
geworden onderzocht, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk
is. De Klant dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek
noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het
storingsonderzoek. Solcon zal storingen zo spoedig mogelijk
opheffen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

13.5 De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het
opheffen van de storing komen voor rekening van Solcon.
Solcon kan deze kosten aan de Klant in rekening brengen
indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in
strijd met deze Overeenkomst, door niet goed functionerende
Randapparatuur of de aanwezigheid van andere aan de Klant
toebehorende apparatuur die van invloed is op de Dienst.

13.6 Indien een storing zich (mede) uitstrekt tot Aansluitingen van
andere klanten van Solcon, is Solcon gerechtigd de daardoor
veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij de Klant vanaf
wiens Aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in
redelijkheid niet aan de Klant kan worden toegerekend.

13.7 Solcon is gerechtigd de technische eigenschappen van de
Dienst of van het Elektronisch communicatienetwerk te wijzigen
om (a) te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde
regels, en/of (b) aan de eisen van de tijd en de stand van de
techniek te blijven beantwoorden. Solcon spant zich in deze
wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor
de gebruiksmogelijkheden van de Klant en de door hem
gebruikte Randapparatuur. Indien dat niet mogelijk is en een
wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties
heeft voor de Klant zal de wijziging niet eerder plaatsvinden
dan een maand nadat deze is bekendgemaakt of zoveel
langer als redelijkerwijs mogelijk is.

13.8 Solcon is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de Dienst te
beëindigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging
van tenminste drie maanden, indien technische
of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven.
Bestaande Overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van
de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. Solcon
zal in dat geval aan de Klant waar mogelijk een vervangende
dienst aanbieden.

Artikel 14 – Gebruik van de Diensten,Producten en Voorzieningen

14.1 De Klant zal de Dienst aanwenden voor normaal consumentengebruik.
Indien sprake is van excessief gebruik door de
Klant (meer dan 5 maal het gemiddeld gebruik door andere
gebruikers van dezelfde Dienst), is Solcon gerechtigd de Klant
er op te attenderen dat bij voortzetting van dit excessief gebruik,
Solcon gerechtigd is vanaf het moment van attenderen
het gebruik dat boven de normen ligt alsnog aan de Klant in
rekening te brengen.

14.2 Het is de Klant niet toegestaan om het signaal dat van Solcon
wordt ontvangen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of
anderszins aan te wenden dan voor gebruik in huiselijke kring.
Het delen of doorlijnen van de signalen met andere huishoudens,
daaronder begrepen kamers in studentenhuizen en
andere collectieve huisvesting is niet toegestaan.

14.3 De Klant is verantwoordelijk voor de door hem gebruikte
Randapparatuur en voor de instandhouding van een aansluiting
op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig
zijn voor toegang tot de Dienst. De Klant draagt tevens zorg
voor een afdoende beveiligingsniveau van zijn randapparatuur
teneinde te zorgen dat derden en/of het netwerk van
Solcon geen overlast ondervinden van besmettingen op de
Randapparatuur van de Klant. Indien er toch sprake is van dergelijke
besmettingen, behoudt Solcon zich het recht voor na
voorafgaande waarschuwing, de dienst van de Klant geheel
of gedeeltelijk te blokkeren. De Klant dient de besmetting
dan te verhelpen binnen de daarvoor door Solcon aangegeven
termijn. Indien er na afloop van deze termijn nog steeds
sprake is van besmetting, behoudt Solcon zich het recht voor
de Dienst zonder nadere waarschuwing geheel of gedeeltelijk
buiten werking te stellen, totdat de klant kan aantonen dat de
besmetting is opgeheven. Indien voorafgaande waarschuwing
niet mogelijk is vanwege de vereiste spoed, kan Solcon overgaan
tot directe gehele of gedeeltelijke buitenwerkingstelling
van de Dienst. De klant wordt dan zo spoedig mogelijk daarna
geïnformeerd.

14.4 De Klant staat in voor al het gebruik dat -met of zonder zijn
toestemming van de Dienst en van aan de hem beschikbaar
gestelde Toegangscode(s) wordt gemaakt. Alle gemaakte
gesprekskosten zijn voor zijn rekening. De Klant staat tevens
in voor al hetgeen geschiedt met Voorzieningen op de overeengekomen
locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is.

14.5 De Klant zal de Dienst noch enig Product – op welke wijze dan
ook – gebruiken of laten gebruiken voor het verrichten en/
of mogelijk maken van ongeoorloofd gebruik en/of onrechtmatige
handelingen en/of strafbare feiten. De volgende
handelingen worden in ieder geval als ongeoorloofd gebruik
aangemerkt: het plegen van inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten
van derden,; de onrechtmatige en/of strafbare
verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige
of strafbare verspreiding van teksten en/of beelden
geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno,
crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn.
“mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via de Dienst
en/of met gebruikmaking van enig Product of het Internet en
handelingen ter voorbereiding hierop (zoals het zogenaamde
“poortscannen”); vernieling, beschadiging of onbruikbaar
maken van systemen of geautomatiseerde werken en software
van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins
opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
het zich verschaffen van toegang tot het Internet of tot andere
Netwerken door middel van valse sleutels, valse codes, valse
hoedanigheden; het zich verschaffen van toegang tot (delen)
van het Internet of Netwerken waarvan het duidelijk is dat
deze toegang niet voor de Klant of de gebruiker van de
Dienst open staat; het verzenden van zogenaamde “Spam”
(ongevraagde e-mail in grote hoeveelheden). Het plaatsen
van content op de homepage of aanverwante sites in gebruik
door Klant of content op de schijfruimte van de server in strijd
met de goede zeden (in ieder geval vallen hieronder: pornografische,
racistische discriminerende, godslasterende of
haatdragende teksten en/of afbeeldingen) is niet toegestaan.

14.6 In het geval de Klant Informatie of Content beschikbaar stelt
bijvoorbeeld via een server of homepage ter beschikking
gesteld door Solcon, mag dit materiaal niet in strijd zijn met
de Algemene Voorwaarden en/of enige toepasselijke wet- of
regelgeving of besluiten. Het materiaal mag evenmin aanstootgevend
zijn of op enigerlei wijze schade toebrengen aan
Solcon of aan derden.

14.7 Solcon kan het door de Klant ter beschikking gestelde materiaal
onderzoeken om te controleren of dit in overeenstemming
is met de Algemene Voorwaarden. Indien Solcon een
gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Klant in strijd met
deze Algemene Voorwaarden handelt, dan heeft Solcon het
recht om onverwijld geheel of gedeeltelijk de levering van de
Dienst te beëindigen, zonder dat Solcon hiervoor schadeplichtig
is. Solcon is eveneens gerechtigd de gegevens van
de Klant aan derden te verstrekken voor zover Solcon daartoe
gehouden is op basis van wet- en regelgeving.

14.8 Het is de Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of
te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden
dat dit de overige gebruikers van het Internet onevenredig
hindert of het overige gebruik van de Dienst onredelijk
nadelig beïnvloedt.

14.9 De Klant onthoudt zich van het aanbrengen van enige
wijziging of toevoeging in of het verwijderen van (delen van)
de Aansluiting, Dienst en/of enige (Intellectuele Eigendoms-)
aanduidingen.

14.10 Solcon mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om te
voorkomen dat Solcon aansprakelijk is of kan worden gesteld
voor informatie die door gebruik van de Dienst wordt opgeslagen
en/of doorgegeven. Indien de Klant in strijd handelt
met dit artikel, of indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat
de Klant in strijd met één van deze bepalingen handelt, is Solcon gerechtigd hem de toegang tot de Dienst te ontzeggen,
de Dienst (gedeeltelijk) af te sluiten, zijn e-mail account
en/of homepage af te sluiten, de Overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling op te zeggen of de Overeenkomst
in of buiten rechte te ontbinden en/of andere maatregelen
te nemen om het gebruik in strijd met deze bepalingen te
voorkomen. De Klant kan in dit geval geen aanspraak maken
op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of op schadevergoeding.
Deze maatregelen ontslaan de Klant ook niet
van zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.11 Solcon verhuurt aan de Klant de in de Overeenkomst vermelde
Voorzieningen voor de duur van de Overeenkomst.
Solcon is niet gehouden een nieuw (ongebruikt) exemplaar
of de nieuwste versie van de Voorziening ter beschikking
te stellen. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
betreffende Voorzieningen gelden eveneens voor gehuurde
Voorzieningen.

14.12 Solcon is gerechtigd om, voordat de gehuurde Voorzieningen
aan de Klant ter beschikking worden gesteld, betaling
van een waarborgsom te eisen. Na beëindiging van de
Overeenkomst en onbeschadigde retournering van de Voorziening
zal Solcon de waarborgsom terugbetalen.

14.13 De Klant is aan Solcon huur verschuldigd volgens de
daarvoor vastgestelde tarieven. Deze huur is een periodiek
verschuldigde vergoeding in de zin van artikel 8 van
deze Algemene Voorwaarden, ten aanzien van de betaling
waarvan artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden van
toepassing is.

14.14 De Klant is niet gerechtigd de gehuurde Voorzieningen aan
derden onder te verhuren dan wel onder andere titel in
gebruik te geven.

14.15 De Voorzieningen worden uitsluitend door of vanwege
Solcon gerepareerd. In geval van reparatie dient de Klant de
Overeenkomst over te leggen.

14.16 Reparatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg
van onzorgvuldige installatie, verhuizing door de Klant,
onoordeelkundig gebruik, onzorgvuldige behandeling,
werkzaamheden verricht door derden, technische werking
van andere al dan niet bij de Klant aanwezige apparatuur,
lekkende batterijen, dan wel een handelen of nalaten van
de Klant in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit
de Overeenkomst zijn voor rekening van de Klant. Solcon is
gerechtigd alsdan loon-materiaal-en eventuele voorrijkosten
aan de Klant in rekening te brengen.

14.17 “Na beëindiging van de Overeenkomst dient de Klant de
gehuurde Voorzieningen onbeschadigd te retourneren aan
Solcon, tenzij Solcon aangeeft de Voorzieningen zelf te
zullen verwijderen. In dit laatste geval dient de Klant Solcon
op eerste verzoek de gelegenheid tot verwijdering van de
Voorzieningen te bieden. Indien de Klant een maand na
beëindiging van de overeenkomst de gehuurde Voorziening
niet heeft geretourneerd of Solcon niet in de gelegenheid
heeft gesteld de Voorzieningen te verwijderen, blijft de in
artikel 8 bedoelde periodieke huurvergoeding door hem
verschuldigd tot het moment dat de Voorziening aan Solcon
is geretourneerd, echter niet langer dan drie maanden na
beëindiging van de Overeenkomst. Indien de Klant de
Voorziening beschadigd retourneert dan wel de Voorziening
drie maanden na beëindiging van de Overeenkomst nog
niet heeft geretourneerd, is de Klant gehouden Solcon de
vervangingswaarde te vergoeden.”

14.18 Solcon behoudt zich het recht voor om in redelijkheid
gemaakte kosten voor het op verzoek van de Klant herstellen
van problemen die veroorzaakt blijken door een probleem
van/bij Klant, aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten en
eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten en Producten,
met inbegrip van alle wijzigingen en/of uitbreidingen
daarvan, berusten en blijven uitsluitend berusten bij Solcon
en/of haar licentiegever(s).

15.2 De Klant staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem
in het kader van de Overeenkomst aan Solcon materialen of
gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd
is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken
op rechten van derden.

15.3 De door Solcon aan de Klant geleverde Producten blijven
eigendom van Solcon zolang de Klant de verschuldigde prijs,
rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren Producten
of Diensten niet heeft betaald. Onder kosten worden
mede verstaan de vorderingen die Solcon op de Klant heeft
wegens tekortschieten in nakoming van met deze gesloten
Overeenkomsten terzake van geleverde of te leveren Producten.

15.4 De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar
recht om de Voorzieningen, daarbij behorende
gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur, voor
de duur van de Overeenkomst te gebruiken, voor zover noodzakelijk
om van de Dienst gebruik te kunnen maken.

15.5 Solcon is te allen tijde gerechtigd om Voorzieningen die haar
eigendom zijn terug te nemen, voor zover dit de uitvoering
van haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet onmogelijk
maakt. De Klant dient dan eventuele kopieën van de Voorzieningen,
waaronder programmatuur, te vernietigen.

15.6 De Klant dient er voor zorg te dragen dat de Voorzieningen
op een geschikte (droge en trillingsvrije) locatie worden geplaatst.
De Klant zal op de Voorzieningen aangebrachte typeen
serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen
onverlet laten.

15.7 De Klant is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de Voorzieningen
aan te brengen (inclusief wijzigingen in meegeleverde of
in de Voorzieningen geïmplementeerde software) of deze te
verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen
dan Solcon te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens
met instemming van Solcon.

15.8 Indien derden met betrekking tot de Voorzieningen rechten
willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals
inbeslagneming, dient de Klant hen terstond van de rechten
van Solcon op de hoogte te stellen. Daarnaast dient de Klant
Solcon direct hierover in te lichten.

Artikel 16 – Randapparatuur

16.1 Het is de Klant niet toegestaan om Randapparatuur, die niet
voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften,
aan te sluiten op het Netwerkaansluitpunt. Het is de Klant niet
toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Solcon op het Netwerkaansluitpunt door derden
Randapparatuur te doen aansluiten.

16.2 Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt
van het gebruik van de Dienst of van aangesloten
Randapparatuur, is de Klant verplicht de door Solcon te geven
redelijke instructies op te volgen.

16.3 Voor Randapparatuur bestaan wettelijke vereisten. Het is
niet toegestaan apparaten op een netwerkaansluitpunt aan
te sluiten die niet voldoen aan deze wettelijke vereisten. De
gevolgen van het aansluiten van apparaten die hieraan niet
voldoen, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor
de Klant.

Artikel 17 – Beveiliging & Persoonsgegevens

17.1 De Klant is verplicht Solcon te voorzien van correcte naam,
adres, woonplaats, telefoon-en rekeningnummers. In geval
deze gegevens wijzigen is de Klant verplicht Solcon daarover
zo spoedig mogelijk, doch minimaal één maand voorafgaand
van wijzigingen, schriftelijk of elektronisch te informeren.

17.2 Bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze
Overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met
Solcon verwerkt Solcon gegevens, waaronder persoons-en
verkeersgegevens van een Klant met inachtneming van de
toepasselijke wet-en regelgeving inzake de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

17.3 De wijze van verwerking van gegevens van de Klant en de
bescherming van de Persoonlijke levenssfeer zijn neergelegd
in het “Privacystatement” van Solcon, zoals gepubliceerd op
haar internetsite. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk
maken zal het Privacystatement worden aangepast.
Door Solcon uitgevoerde verwerkingen zijn aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens. De melding bij het
College Bescherming Persoonsgegevens is opvraagbaar via
www.cbpweb.nl. In de navolgende leden van dit artikel zijn
enige bijzondere bepalingen aangaande de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van de Klant opgenomen.

17.4 Verwerking persoonsgegevens

a. Solcon kan de in het tweede lid bedoelde gegevens
verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve
doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing-en
verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid,
bestrijding van fraude en verstrekking aan derden, met
inachtneming van de voor desbetreffende verwerking
geldende doeleinden en mogelijkheden tot verzet.

b. Solcon zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking
van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk
opsporingsonderzoek, naleven en zal haar medewerking
verlenen aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen.

c. Indien Solcon in het kader van de incasso van vorderingen
op de Klant gebruik maakt van derden zoals incassobureaus,
dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan
zulke derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens
van de Klant aan deze derden te verstrekken. d. Solcon
is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met andere
aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een
bestand aan te leggen van Klanten van wie een Dienst
buiten gebruik is gesteld op grond van artikel 9. Dit
bestand is bestemd om te worden gebruikt door Solcon
en deze aanbieders in het kader van de acceptatie van
aanvragen voor telecommunicatiediensten. De Klant kan
bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of
hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke
wijze hij in dat geval is opgenomen. Indien Klant bezwaar
heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen kan hij
daartegen bezwaar maken.

e. Indien de Klant aan Solcon heeft aangegeven hiervan gebruik
te willen maken, kan Solcon persoonsgegevens ter
beschikking stellen aan aanbieders van papieren en elektronische
telefoongidsen en abonnee-informatiediensten.
Solcon kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en
rechtmatigheid van de door een Klant verstrekte of de
door een dergelijke aanbieder gepubliceerde gegevens.

17.5 Solcon kan, indien dit technisch mogelijk is en met toepassing
van de daarvoor gehanteerde procedures, op verzoek van
de Klant (of gebruikers van een dienst op een ander netwerk)
die stelt hinderlijke oproepen te ontvangen, of een melding
doet met betrekking tot vermeend onrechtmatige informatie
op internet, naam, adres, woonplaats, postcode en nummer
verstrekken van de Klant vanaf wiens Aansluiting de hinderlijke
oproepen of de vermeend onrechtmatige informatie
afkomstig zijn. Voor zover de oproepen of de informatie
afkomstig zijn van een Elektronisch communicatienetwerk
van een andere aanbieder dan Solcon, kan deze verstrekking
slechts plaatsvinden indien die andere aanbieder daaraan medewerking
verleent. Solcon is gerechtigd voor de verstrekking
van de gegevens een vergoeding in rekening te brengen.

17.6 Solcon draagt zorg voor passende organisatorische en
technische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is
voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is.

17.7 Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich
op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst,
bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Toegangscode, dient
hij zulks onverwijld aan Solcon te melden, zowel telefonisch
(bij de Servicedesk) als schriftelijk.

17.8 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door
Solcon van de (persoons)gegevens kan de Klant zich schriftelijk
tot Solcon wenden.

Artikel 18 – Klachtenregeling

18.1 Alle klachten, ter zake gebreken of tekortkomingen dienen
binnen twee maanden na ontdekking van die gebreken of
tekortkomingen of nadat deze ontdekt hadden kunnen zijn,
schriftelijk aan Solcon te worden gemeld onder opgave van
de hoe genaamd gebrekkige Dienst(en) of Product(en), een
deugdelijke beschrijving van het gebrek en het betreffende
factuurnummer. Gebreken of tekortkomingen, die niet onder
garantiebepalingen vallen, worden niet verholpen indien meer dan één jaar verstreken is sinds de Klant bekend is of
redelijkerwijs bekend had moeten zijn met het gebrek of de
tekortkoming.

18.2 Nadat een klacht Solcon overeenkomstig dit artikel heeft
bereikt, zal Solcon een onderzoek instellen naar de gegrondheid
van de klacht. De Klant dient toe te staan dat Solcon,
diens werknemers of in haar opdracht handelen derden,
de betreffende Producten of Diensten onderzoeken. Naar
aanleiding van dit onderzoek beslist Solcon of de klacht
gegrond is. Indien Solcon constateert dat de klacht gegrond
is, zal Solcon of wel de Producten vervangen door producten
zonder gebreken, waarbij de gebrekkige Producten aan
Solcon worden geretourneerd, of wel de Producten herstellen,
waarbij de Klant zijn volledige medewerking dient te verlenen,
of wel de Diensten opnieuw verrichten, of tekortkomingen in
de Diensten te herstellen, of wel de Overeenkomst ontbinden
tegen terugbetaling van de betaalde prijs, mits de Klant ook
in dat geval de geleverde Producten aan Solcon retourneert.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Geschillen tussen de Klant en Solcon over totstandkoming of
de uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door
Solcon te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel
door de Klant als door Solcon aanhangig worden gemaakt
bij de betreffende Geschillencommissie. Informatie over het
aanhangig maken van geschillen kan worden gevonden op
www.degeschillencommissie.nl.

19.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst bij
Solcon heeft ingediend.

19.4 Een geschil moet uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan
bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

19.5 Wanneer de Klant een geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie, is Solcon aan deze keuze gebonden.
Indien Solcon een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie,
moet hij de Klant vragen zich binnen vijf weken
uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Solcon dient
daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter
aanhangig te maken.

19.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van
de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen
van de Geschillencommissie geschieden krachtens
dat reglement bij wegen van bindend advies. Het reglement
wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van
een geschil is een vergoeding verschuldigd.

19.7 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie
is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Manuel – Klantenservice

Heeft u toch nog vragen? Of wilt u advies over welk product het meest geschikt is voor u? Bel ons gerust, want Manuel en zijn team helpen u graag verder.

Contact opnemen

Vijf goede redenen om voor Solcon te kiezen


ISO27001 gecertificeerd. Solcon hecht veel waarde aan informatiebeveiliging.

Superieure Internet kwaliteit.

Solcon heeft dit jaar weer een uitstekend testoordeel in de categorie ‘Internet’ (8,1) volgens de Consumentenbond.

Bellen tegen vaste lage tarieven.

Filter ongewenste websites. Internet zorgeloos met ISA®, hét multimediafilter van Nederland.